برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1579 100 1
شبکه مترجمین ایران

kerning


کامپیوتر : کاهش دادن فضاى خالى میان دو حرف معین کاهش فاصله دخشه ها

بررسی کلمه kerning

اسم ( noun )
• : تعریف: in composing type, a method of reducing the space between certain characters.

واژه kerning در جمله های نمونه

1. In three years, Mr Kern predicts, every major fund group will offer a microcap fund.
[ترجمه ترگمان]در عرض سه سال، آقای کرن پیش‌بینی می‌کند که هر گروه مالی اصلی یک صندوق microcap را عرضه خواهد کرد
[ترجمه گوگل]در سه سال، آقای کرن پیش بینی می کند که هر گروه عمده صندوق ها یک صندوق کوچک را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Kerning the adjustment of spacing between certain letter pairs, A and V for example, to obtain a more pleasing appearance.
[ترجمه ترگمان]برای مثال، تنظیم تنظیم فاصله بین زوج‌های حروف خاص، A و V برای به دست آوردن ظاهر خوشایندی بیشتر
[ترجمه گوگل]جهت تنظیم فاصله بین جفت های خاصی از نوع، A و V به عنوان مثال، برای به دست آوردن یک ظاهر لذت بخش تر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Instead they convicted Kern, Lester, and Lad one of second-degree manslaughter and assault and acquitted Pirone of all charges.
[ترجمه ترگمان]به جای آن، کرن، لس‌تر و Lad را به جرم قتل و قتل غیر قانونی محکوم کردند و از همه اتهامات تبرئه شدند
[ترجمه گوگل]در عوض آنها کرن، لستر، و لئون را یکی از کشتار و تجاوز در درجه دوم دانستند و از هر اتهام پرهیز کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی kerning در دیکشنری تخصصی

kerning
[کامپیوتر] کاهش فاصله دخشه ها،کاهش دادن فضای خالی میان دو حرف معین - تنظیم فاصله ی حروف - تنظیم مقدار فاصله میان ترکیبات مشخصی از حروف . اگر ترکیب " TO" به اندازه ی فاصله " Th" حروفچینی شود، به نظر می رسد که فاصله ی حروف از هم بسیار زیاد است . کلمه ی " TO " وقتی خوب به نظر می رسد که بالای حرف " T " اندکی روی " O " آویزان شود.

معنی کلمه kerning به انگلیسی

kerning
• (in typography) technique of setting a pair of letters closer together than is usual by reducing the space between them, tracking

kerning را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی حویزاوی
فاصلۀ حروف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی kerning

کلمه : kerning
املای فارسی : کرنینگ
اشتباه تایپی : نثقدهدل
عکس kerning : در گوگل

آیا معنی kerning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )