برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1581 100 1
شبکه مترجمین ایران

kaon


(فیزیک) کائون (هریک از چهار meson که مثبت یا منفی یا خنثی بوده و جرم آنها حدود 970 برابر جرم یک الکترون است)

بررسی کلمه kaon

اسم ( noun )
• : تعریف: in physics, a meson that is positive, negative, or neutral and that is the product of a high-energy collision; K meson.

واژه kaon در جمله های نمونه

1. And that kaon could be detected by any machine looking for proton decays, namely Japan's SuperKamiokande detector (pictured top).
[ترجمه ترگمان]و این kaon می‌تواند توسط هر ماشینی که دنبال پروتون می‌گردد تشخیص داده شود، یعنی یابنده SuperKamiokande ژاپن (تصویر بالا)
[ترجمه گوگل]و این کاون می تواند توسط هر دستگاهی که به دنبال فروپاشی پروتون ها است، یعنی دستگاه سنجش SuperKamiokande ژاپن (تصویر بالا) تشخیص دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Persistence mechanisms of KAON are based on relational databases.
[ترجمه ترگمان]مکانیزم‌های مداومت of مبتنی بر پایگاه‌های داده رابطه‌ای هستند
[ترجمه گوگل]مکانیسم های پایداری KAON بر اساس پایگاه داده های ارتباطی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Third, the open source ontology management project, KAON, was analyzed, and on the basis of this system, we have developed our ontology mapping module.
[ترجمه ترگمان]سوم، پروژه مدیریت هستی‌شناسی منبع باز، KAON، تحلیل شد، و براساس این سیستم، ما مدول نقشه‌برداری ontology را توسعه دادیم
[ترجمه گوگل]سوم، پروژه مدیریت هستی شناسی منبع باز KAON، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس این سیستم، ما ماژول نقشه برداری هستی شناسایی را توسعه دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

kaon را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی kaon

کلمه : kaon
املای فارسی : کون
اشتباه تایپی : نشخد
عکس kaon : در گوگل

آیا معنی kaon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )