برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1396 100 1

kangaroo court

/ˌkæŋɡəˈruːˈkɔːrt/ /ˌkæŋɡəˈruːkɔːt/

(عامیانه)، دادگاه پوشالی، دادگاه غیرقانونی (که اصول دادگری و قوانین را زیرپا می گذارد)

بررسی کلمه kangaroo court

اسم ( noun )
• : تعریف: an unauthorized court, such as one set up by prison inmates or strikers, that often disregards or parodies normal legal procedures.

واژه kangaroo court در جمله های نمونه

1. The kangaroo court decided the punishment must fit the crime and ruled that he stay in his cell during the jailhouse comedy.
[ترجمه ترگمان]دادگاه کانگورو تصمیم گرفت که مجازات باید متناسب با جرم باشد و حکم داد که در طول کمدی jailhouse در سلول خود بماند
[ترجمه گوگل]دادگاه کانگورو تصميم گرفت که مجازات بايد جرم باشد و تصديق کند که او در کمدي زندان در سلول خود بماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was like a kangaroo court, he thought.
[ترجمه ترگمان]فکر کرد: مثل یک دادگاه کانگرو بود
[ترجمه گوگل]او فکر کرد، مثل دادگاه کانگورو بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The office looked like a kangaroo court.
[ترجمه ترگمان]دفتر به یک دادگاه کانگورو شباهت داشت
[ترجمه گوگل]دفتر به نظر می رسید یک دادگاه کانگورو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A rare single from unknown, impossible to find Japanese release EP which also included "Kangaroo Court" and a couple of other decent singles.
[ترجمه ترگمان]یک واحد نادر از ناشناخته، غ ...

معنی کلمه kangaroo court به انگلیسی

kangaroo court
• unauthorized court, court that is not certified
• a kangaroo court is an unofficial trial of a member of an organization who is accused of having seriously broken the rules of that organization.

kangaroo court را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی kangaroo court
کلمه : kangaroo court
املای فارسی : کانگورو کورت
اشتباه تایپی : نشدلشقخخ زخعقف
عکس kangaroo court : در گوگل

آیا معنی kangaroo court مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )