برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

kampala

/kəmˈpɑːlə/ /kəmˈpɑːlə/

شهر کامپالا (پایتخت اوگاندا ـ افریقا)

بررسی کلمه kampala

اسم ( noun )
• : تعریف: the capital of Uganda.

واژه kampala در جمله های نمونه

1. The teeming slums of Kampala are now coming to life.
[ترجمه ترگمان]محلات کثیف و پر از Kampala حالا دارن به زندگی میان
[ترجمه گوگل]محله های پرجمعیت کامپال در حال حاضر به زندگی می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Kampala, the city, seemed like paradise after all that.
[ترجمه ترگمان]Kampala، شهر، بعد از اون همه چیز مثل بهشت بود
[ترجمه گوگل]کامپالا، شهر، پس از آن همه چیز به نظر می رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That way, the researchers in Compala Kampala can quickly search the database for answers.
[ترجمه ترگمان]به این ترتیب، محققان در Compala کامپالا به سرعت می‌توانند پایگاه‌داده را برای پاسخ جستجو کنند
[ترجمه گوگل]به این ترتیب، محققان در Compala Kampala می توانند به سرعت به پایگاه داده برای پاسخ پاسخ دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In kampala Kampala they agreed on a compromised compromise resolution.
[ترجمه ترگمان]در \"kampala کامپالا\"، آن‌ها در مورد یک راه‌حل مصالحه به خطر افتاده توافق کردند
[ترجمه گوگل] ...

معنی کلمه kampala به انگلیسی

kampala
• capital city of uganda
• kampala is the capital of uganda and its largest city. population: 1,009,000 (1990).

kampala را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی kampala

کلمه : kampala
املای فارسی : کمپلا
اشتباه تایپی : نشئحشمش
عکس kampala : در گوگل

آیا معنی kampala مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )