برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

kaaba


(عربی) کعبه، کعبه

بررسی کلمه kaaba

اسم ( noun )
• : تعریف: a building in the courtyard of the Great Mosque in Mecca, to which Muslims make a yearly pilgrimage.

واژه kaaba در جمله های نمونه

1. Because many of its rooms directly overlook the Kaaba, the cubical building that houses the Black Stone, and towards which 5 billion Muslims turn in prayer, the complex can charge sizzling prices.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که بسیاری از اتاق‌های آن به طور مستقیم به کعبه، ساختمان مکعبی شکل خانه سنگ سیاه، و به سوی کدام ۵ میلیارد مسلمان نماز می‌خوانند، این مجتمع می‌تواند قیمت‌های جلز و ولز را شارژ کند
[ترجمه گوگل]از آنجا که بسیاری از اتاق های آن به طور مستقیم به کاоба، ساختمان مکعبی که سیاه سنگ را در آن قرار می دهد نادیده گرفته می شود و به نظر می رسد 5 میلیارد مسلمان در نماز حضور داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. How to measure the exact direction of Kaaba?
[ترجمه ترگمان]چگونه باید مسیر دقیق کعبه را اندازه‌گیری کرد؟
[ترجمه گوگل]چگونه می توان جهت دقیق کعبه را اندازه گیری کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. " The first mosque built was the " Kaaba, " in Mecca, which resides inside of the the Masjid al-Haram.
[ترجمه ترگمان]اولین مسجد که بنا شد \"کعبه\" در مکه بود که در داخل مسجد حرم قرار دارد
[ترجمه گوگل]'اولین مسجد ساخته شده بود' کعبه 'در مکه، که در داخل مسجد الهرام واقع شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه kaaba به انگلیسی

kaaba
• caaba, islamic site in mecca which is a black stone cube shaped building facing the direction of which muslims must turn when praying (islam)

kaaba را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی kaaba

کلمه : kaaba
املای فارسی : کاعبا
اشتباه تایپی : نششذش
عکس kaaba : در گوگل

آیا معنی kaaba مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )