k ork


حرف یازدهم الفبای انگلیسی: کی (برابر با ((ک)) فارسی)، صدای ((ک)) مثلا در واژه ی keep یا ink، (در فهرست ها و غیره) یازدهمین، یازدهم، هرچیز به شکلk
شبکه مترجمین ایران

معنی یا پیشنهاد شما