آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
keyi d���nmek

معنی یا پیشنهاد شما