juice

/ˈdʒuːs//dʒuːs/

معنی: جوهر، اب، خوشنامی، شربت، خوشاب، عصاره، شیره، اب میوه
معانی دیگر: آب سبزی یا میوه، افشره، (آب یا شیره ی بافت و اندام حیوان و انسان) شیره، عصیر، (آب و شیره یا اسانس هر چیز) جوهر، روح، لب، جان، نیرو، (خودمانی) برق، (خودمانی) بنزین، روغن (هرگونه سوخت آبگونه)، (خودمانی ـ معمولا با: the) مشروب الکلی، (امریکا- خودمانی) بهره ی زیاد (بروام)، ربح اجحاف آمیز، (خودمانی) نفوذ، قدرت، آب میوه (یا سبزی و غیره را) گرفتن، شیره یا عصاره ی چیزی را گرفتن، (خودمانی) مشروب الکلی خوردن (به افراط)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: the natural fluid contents of any plant or animal tissue; liquid extracted from a ripe fruit for drinking.

(2) تعریف: (informal) the strength or power that gives vitality or action to something.
مشابه: sap
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: juices, juicing, juiced
مشتقات: juiceless (adv.)
عبارات: juice up
• : تعریف: to extract liquid from.

جمله های نمونه

1. juice up
نیروی تازه یا حرارت تازه بخشیدن به،پرهیجان تر یا جالب تر کردن،رمق دادن

2. apple juice
آب سیب

3. carrot juice
آب هویج

4. fruit juice
آب میوه

5. gastric juice
شیره ی معده،عصیر معدی

6. grape juice ferments and becomes wine
آب انگور تخمیر می شود (وزیده می شود) و تبدیل به شراب شود.

7. lime juice
آب لیمو

8. orange juice
آب پرتقال

9. orange juice concentrate
عصاره ی پرتقال

10. the juice of cooked meat solidifies into a jelly
آب گوشت،سفت شده و تبدیل به ژله می شود.

11. tomato juice
آب گوجه فرنگی

12. grape juice
گوشان،آب انگور

13. lemon juice
آب لیمو

14. an orange juice float
فلوت آب پرتقال

15. the acid juice of unripe grapes
آب ترش مزه ی غوره

16. to extract juice from oranges
آب پرتقال گرفتن

17. boil the grape juice to the consistency of syrup
آب انگور را آنقدر بجوشانید تا به غلظت شیره برسد.

18. the extraction of juice from oranges
گرفتن آب پرتقال

19. there is no juice in this wire
این سیم برق ندارد.

20. to refrigerate orange juice
آب پرتقال را (در یخچال) خنک کردن

21. the acidity of lime juice
ترشی آب لیمو

22. stew in one's own juice
عاقبت اعمال خود را چشیدن،از کرده ی خود رنج بردن

23. an old man full of juice and warmth
پیرمردی پر از نیرو و حرارت

24. they crush grapes to make grape juice
برای گرفتن آب انگور،انگورها را می چلانند.

25. to squeeze a pomegranate and extract its juice
انار را چلاندن و آب آنرا گرفتن

26. he pressed the pomegranate and sucked out the juice
انار را آب لمبو کرد و آبش را مکید.

27. half way to kashan our car ran out of juice
در نیمه راه کاشان بنزین ماشین مان تمام شد.

28. julie seasoned the food with onions, garlic, and lime juice
جولی خوراک را با پیاز و سیر و آبلیمو چاشنی زد.

29. He filled a jug with juice.
[ترجمه amir1234] او پارچ را با شربت پر کرد.
|
[ترجمه گوگل]کوزه ای را پر از آب میوه کرد
[ترجمه ترگمان]کوزه پر از آب را پر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

30. This juice contains no added sugar.
[ترجمه amir1234] این آبمیوه حاوی هیچ شکر افزودنی ای نیست.
|
[ترجمه گوگل]این آبمیوه فاقد شکر اضافه شده است
[ترجمه ترگمان]این عصاره حاوی هیچ قند اضافی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

جوهر (اسم)
heart, matter, substance, acid, ink, quintessence, being, juice, marrow, quiddity

اب (اسم)
aqua, water, juice

خوشنامی (اسم)
authority, reputation, name, juice, honor, credit, spur

شربت (اسم)
nectar, juice, beverage, syrup, sirup

خوشاب (اسم)
juice, compote

عصاره (اسم)
extract, juice, distillate, sap, extractive, squeezed juice

شیره (اسم)
ooze, extract, molasses, juice, syrup, sirup, sap

اب میوه (اسم)
juice

انگلیسی به انگلیسی

• fluid extracted (as from fruit); natural fluids within a body; liquid part of a plant or animal; essence; vitality; fuel, electricity; alcohol, liquor (slang)
squeeze out, extract juice from; put juice into
juice is the liquid that can be obtained from a fruit or a plant.
the juices of a joint of meat are the liquid that comes out of it when you cook it.
the juices in your stomach are the fluids that help you to digest food.

پیشنهاد کاربران

This slang term is used to refer to a tip or gratuity given to a service worker. It is often used in informal or casual conversations.
اصطلاح عامیانه
انعام. اغلب در مکالمات غیررسمی یا خودمانی استفاده می شود.
...
[مشاهده متن کامل]

مثال؛
Don’t forget to leave some juice for the delivery driver.
A person might ask, “What’s the usual juice for a hotel housekeeper?”
In a discussion about tipping norms, someone might say, “I always make sure to leave a little extra juice for great service. ”

In slang terms, “juice” refers to electricity. It is a playful and informal way to describe the flow of electrical power.
اصطلاح عامیانه
برق، الکتریسیته.
این یک روش شوخ طبعانه و غیر رسمی برای توصیف جریان برق است.
...
[مشاهده متن کامل]

مثال؛
I need to plug in my phone to get some juice.
In a conversation about a power outage, a person might ask, “Did you lose your juice too?”
A musician might say, “I need to charge my amp to get some juice for my guitar. ”

آب میوه، شیره، عصاره، شربت، جوهر
آبمیوه، شیره
مثال: She squeezed oranges to make fresh juice.
او پرتقال ها را فشار داد تا آبمیوه تازه بگیرد.
US slang, informal
power or influence
انگیسی بریتانیایی، عامیانه، غیر رسمی
قدرت یا نفوذ
مثال؛
My cousin Gianni's got all the juice in this neighborhood.
He’s got a lot of juice in the music industry.
Networking is important for gaining juice in your industry.
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/juice
Gut Cleansing Juice
معجون پاکسازی روده
واژه juice به معنای آبمیوه
واژه juice به معنای آبمیوه به مایعی گفته می شود که از فشردن میوه ها یا سبزیجات به دست می آید. به نوشیدنی که از این مایع درست می کنند نیز juice گفته می شود. مثلا:
a carton of apple juice ( یک بطری آب سیب )
...
[مشاهده متن کامل]

orange juice ( آب پرتقال )
وقتی گوشتی را می پزیم به آبی که از گوشت در می آید نیز juice می گویند. مثلا:
use the juices of the meat to make gravy ( از آب گوشت برای درست کردن سس گوشت استفاده کنید. )
منبع: سایت بیاموز

خیلی بد هست من جمله با آن را می خواستم
سوخت، نیرو، انرژی

آبغوره گرفتن ( حقه زدن ) - شیره مالیدن ( فریب زدن )
احترام و اعتبار
اگر در غالب فعل باشد می شود به عنوان هیجان بخشیدن آن را معنی کرد.
شربت
بعضی جاها معنی جذابیت هم میده مثل اهنگ juice از lizzo
معنی ابی میده که از چیزی گرفته شده باشه
orange juice اب پرتقال
fruit juice اب میوه
ابمیوه یاساندیس
آبمیوه
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٧)

بپرس