judge pro tempore

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] قاضی موقت

معنی یا پیشنهاد شما