judge made law

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] رویه قضایی، تفسیر موسع قانون توسط قاضی

پیشنهاد کاربران

نظام حقوقی مبتنی بر سوابق قضایی و آراء حاکم
رویه قضایی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما