joker

/ˈdʒoʊkə//ˈdʒəʊkə/

معنی: شوخ، مزاح، بذله گو، ژوکر، مضمون گو
معانی دیگر: هر دشواری پیش بینی نشده، مشکل ناآشکار، (خودمانی) آدم، کس، شخص (به ویژه اگر درخور تحقیر یا تمسخر باشد)، دلقک، آدم شوخ، آدم لطیفه گو، آدم گواژگر، آدم شوخ دل، (مطلبی که زیرکانه در قانون یا سند و غیره گنجانده می شود و معنی باطنی آن را دگرگون می کند) مطلب چندپهلو، واژه (یا جمله ی) تبه ساز، (ورق بازی) ژوکر، شیطان
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: someone who frequently tells jokes or acts so as to provoke laughter; jokester.
مترادف: clown, comedian, jester, wag
مشابه: buffoon, character, comic, cutup, jokester, kidder, punster, quipster, wit, zany

- He was always the joker in school, and we loved his antics.
[ترجمه ترگمان] اون همیشه جوکر در مدرسه بود و ما عاشق antics بودیم
[ترجمه گوگل] او همیشه در مدرسه جادوگر بود و ما عاشقانمان را دوست داشتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in a deck of playing cards, a card, usu. one of two such, that has no suit or denomination, is used as a wild card in certain games, and usu. bears a picture of a court jester.
مشابه: wild card

(3) تعریف: a concealed, unnoticed, or unknown fact, stipulation in a document, or the like that eventually has a major effect or causes a major unexpected change.
مترادف: catch
مشابه: Catch-22, fine print, hitch, pitfall, snag, snare, trap

(4) تعریف: (informal) a person considered to be incompetent, mischievous, or annoying.
مترادف: loser
مشابه: creep, jerk, schlemiel, turkey

- What joker took my briefcase?
[ترجمه ترگمان] کدوم دلقک کیف منو گرفته؟
[ترجمه گوگل] چه جوک بار من را گرفتم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I can't believe my sister plans to marry that joker.
[ترجمه ترگمان] باورم نمی شه که خواهرم می خواد با اون جوکر ازدواج کنه
[ترجمه گوگل] من نمی توانم باور کنم که خواهر من قصد دارد از این جادوگر ازدواج کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. that joker must be taught a lesson
به اون دلقک باید درس عبرت داد.

2. the joker is the cost of machinery amortization
مشکل پیش بینی نشده،هزینه ی استهلاک ماشین آلات است.

3. who is the joker who has left behind his wallet?
اون بابایی که کیف پولش را جا گذاشته است کیست ؟

4. He is, by nature, a joker, a witty man with a sense of fun.
[ترجمه ترگمان]او در طبیعت، یک دلقک، یک دلقک، یک مرد عاقل با احساس لذت است
[ترجمه گوگل]او طبیعتا یک جادوگر است، یک مرد باهوشی با حس لذت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Look at that joker - he's doing 25 miles an hour at the most.
[ترجمه ترگمان]به اون جوکر نگاه کن اون ۲۵ مایل در ساعت کار میکنه
[ترجمه گوگل]به این جادوگر نگاه کنید - بیشتر از 25 مایل در ساعت می گذرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Some joker keeps setting off the fire alarm.
[ترجمه ترگمان]یه دلقک که داره آژیر آتش سوزی رو خاموش می کنه
[ترجمه گوگل]بعضی از جوک ها از زنگ هشدار آتش می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The joker in the pack is, of course, the political situation.
[ترجمه ترگمان]البته، شوخ طبع در گروه، وضعیت سیاسی را به خود اختصاص داده است
[ترجمه گوگل]البته، جادوگر در بسته، البته وضعیت سیاسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Some joker had removed them all.
[ترجمه ترگمان]یک دلقک همه آن ها را برداشته بود
[ترجمه گوگل]برخی از شوخی آنها همه را برداشته بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Invariably the butt of the family joker, he leaves his wife clamouring for an image maker for a husband.
[ترجمه ترگمان]همواره مورد تمسخر افراد شوخ طبع خانواده قرار می گیرد، و همسرش را برای همسری برای همسری انتخاب می کند
[ترجمه گوگل]همواره لبخند جوکر خانوادگی، او همسرش را به خاطر یک سازنده تصویر برای یک شوهر ترک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. He gained a reputation as a practical joker, yet at the same time could be quite morose.
[ترجمه ترگمان]او به عنوان یک دلقک اهل عمل، شهرتی به دست آورده بود، اما در عین حال می توانست عبوس باشد
[ترجمه گوگل]او شهرت را به عنوان یک جادوگر عملی به دست آورد، اما در عین حال می تواند بسیار غم انگیز باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Glancing round Nutty saw some skinhead joker put out an enormous boot and trip Hoomey as he came by.
[ترجمه ترگمان]نیم نگاهی به اطراف انداخت و دید که یک دلقک که یک دلقک با یک چکمه بزرگ از آن بیرون می آید و از آنجا بیرون می آید
[ترجمه گوگل]نگاهی به دور نیتی دیدم برخی از جادوگران اسکولد یک بوت عظیم و سفر Hoomi را به عنوان او آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The joker exaggerated Lilley's plight, but gave an indication of a dilemma he was about to face on the hustings.
[ترجمه ترگمان]مرد شوخ طبع از وضع اسفناک او اغراق می کرد، اما نشانه ای از معمایی بر زبان آورد که قرار بود بر روی سکوی سخنرانی بایستد
[ترجمه گوگل]جکور غلبه بر وضعیت لیلی را نشان داد، اما نشان داد که معضلی که او در مواجهه با آن مواجه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. He's a real practical joker.
[ترجمه ترگمان]او یک دلقک واقعی است
[ترجمه گوگل]او یک شوخی واقعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شوخ (اسم)
jocularity, jester, joker

مزاح (اسم)
joke, jest, droll, joker, funny man, leg-pull, one-liner

بذله گو (اسم)
rogue, farceur, gagger, joker, humorist, gagman, gangster, humourist

ژوکر (اسم)
joker

مضمون گو (اسم)
joker

به انگلیسی

• one who jokes, jester; one of two extra playing cards in a deck of cards
someone who is a joker likes making jokes or doing amusing things.
the joker in a pack of cards is a card which does not belong to any of the four suits.

پیشنهاد کاربران

شیطونک
شیطان
دلقک و انسان قمار باز و فرد شکست خورده
شیطان محبوب
شوخ
شیطانی ک پشت نقاب دلقک پنهاس شده
دلقکی که احساس داشت
جوکر هیچ معنی ندارد. . . !
بازیگر جوکر که نقش جوکر بر اعهده او بود جایزه اسکار سال ۲۰۲۰ را گرفت و به خانه برد.
یکی از اصلی ترین شخصیت های شرور کمپانی DC و بزرگترین دشمن بتمن.
فرد بی عرضه و بی فکر ( که موجب ناراحتی و آزار بقیه میشود )
We had to wait for an hour because some joker lost the key

- دوستان بعضاً ترجمه های تکراری که خود سایت گفته رو دوباره میذارن که فقط اسمشون داخل سایت قرار بگیره! معنی پیشنهادی یعنی �چیزی که بهش اشاره نشده یا از قلم افتاده�. نه چیزی که ترجمه اش هست رو دوباره بیاید تکرار کنید. بعضیا که وافعاً فسفر سوزوندن و توی قسمت پیشنهادی نوشتن: شخصیت فیلم بتمن . . . بنازیم به هوش سرشار این افراد
بذله گو
جوکر ( بهترین شخصیت دنیای کمیک و بهترین دشمن بت من که بهترین جوکر هم هیث لجر هست ) HA HA HA HA
ژوکر ( ورقه بازی )
دلغک

Take care of this joker = ترتیب این دلغک رو بدید ( بکشیدش )
مسخره باز
در فوتبال جوکر کسی است که باید قبل از پاس دادن توپ به دیگری، حداقل 4 بار آن را لمس کند
فردی تنها، شکست خورده، بی فکر ، که موجب ناراحتی بقیه میشود . . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما