joint lock

پیشنهاد کاربران

قفل مَفصل
�قفل مفصل به گروهی از فنون رزمی گفته می شود که در آن مفصل حریف گرفته و به صورتی حرکت داده می شود که به حداقل دامنهٔ حرکتیِ ممکنِ خود برسد و به این صورت حریف بر اثر درد شدید ناچار به تسلیم شود. � - ویکیپدیا

بپرس