job to job transition

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] فرآیند جستجوی یک برنامه وفایلهای مربوط به آ« و آماده کردن کامپیوتر جهت اجرای یک کار خاص

معنی یا پیشنهاد شما