job involvement

پیشنهاد کاربران

دلبستگی شغلی
مشارکت شغلی، درگیر شدن در کار
job involvement ( روان‏شناسی )
واژه مصوب: تعلق شغلی
تعریف: میزان یکسان پنداری ( identification ) روان شناختی فرد با شغلش
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما