job control language

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] زبان کنترل برنامه
[کامپیوتر] جی سی ال ،زبان کنترل برنامه، زبان کنترل کار - زبان کنترل کار نگاه کنید به jcl .

به انگلیسی

• type of programming language

معنی یا پیشنهاد شما