jelqing

پیشنهاد کاربران

جلکینگ، تمرین روی آلت تناسلی به منظور بزرگتر شدن سایز آن است که باید روی آلت در حالت نیمه راست شده انجام شود .

گفته می شود که این تمرینات می تواند باعث بزرگتر شدن آلت تناسلی شود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما