jello

/ˈdʒeloʊ//ˈdʒeləʊ/

(نام بازرگانی) ژله، لرزانک (خوراکی)، نام تجارتی ژله، مسقطی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: trademark for a sweetened, fruit-flavored gelatin dessert.

جمله های نمونه

1. Jell-O shots are a bizarre concoction of sweet gelatin and vodka.
[ترجمه ترگمان]عکس های Jell - ای ترکیبی عجیب از ژلاتین شیرین و ودکا هستند
[ترجمه گوگل]عکس های Jell-O یک شکلات عجیب و غریب ژلاتین شیرین و ودکا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Even the most innocent Jell-O fact sends me spiraling into free association darker than even the blackest black cherry.
[ترجمه ترگمان]حتی most Jell - ای حقیقت مرا به طور مارپیچ نسبت به یک گیلاس سیاه و سیاه تیره تر می کند
[ترجمه گوگل]حتی واقعیت بی گناه Jell-O به من پیوسته به انجمن آزاد تیره تر از حتی سیاهترین سیاه و سفید گیلاس می فرستد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Most of them have the stability of Jell-O.
[ترجمه ترگمان]اکثر آن ها دارای ثبات of - O هستند
[ترجمه گوگل]اکثر آنها دارای پایداری Jell-O هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Jessica still eats Jell-O, for instance, and relishes its goofiness even as she truly loves the way it tastes.
[ترجمه ترگمان]به عنوان مثال، جسیکا هنوز Jell - O را می خورد و از goofiness لذت می برد، حتی اگر واقعا آن طور که دوست دارد را دوست دارد
[ترجمه گوگل]جسیکا، مثلا، Jell-O را می خورد، و حتی خود را نیز خشنود می کند، چون واقعا دوست دارد که طعم آن را دوست داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Tea in bags. Jell-O with tiny square pieces of fruit in it.
[ترجمه ترگمان]کیسه های چای Jell - O با تکه های چهارگوش کوچک میوه در آن
[ترجمه گوگل]چای کیسه ای Jell-O با قطعه مربعی کوچک از میوه در آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It is tough to reform something that is shapeless and indifferent to improvement, like Jell-O in the hands of a carpenter.
[ترجمه ترگمان]اصلاح چیزی که بد شکل نیست و نسبت به بهبود، مانند Jell - O در دستان یک نجار، دشوار است
[ترجمه گوگل]سخت است که چیزی را اصلاح کنیم که بی نظیر و بی تفاوتی به پیشرفت است، مثل جیل -و در دست یک نجار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. A: A white horse swimming in Jell-O.
[ترجمه ترگمان]پاسخ: یک اسب سفید در Jell - O شنا می کند
[ترجمه گوگل]A: یک اسب سفید سواری در Jell-O
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Think about what Jell-O is made of.
[ترجمه ترگمان]به این فکر کنید که Jell - O از چه چیزی ساخته شده است
[ترجمه گوگل]در مورد آنچه از Jell-O ساخته شده فکر کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Jell-O is in many ways the edible version of an elemental archetype: Deadly beauty.
[ترجمه ترگمان]Jell - O در بسیاری از روش ها نسخه خوردنی از طرح اصلی اصلی: زیبایی کشنده است
[ترجمه گوگل]Jell-O به طرق مختلف از نسخه خوراکی یک آرکه تایپ عنصری است: Beauty Deadly
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Jell-O with tiny square pieces of fruit in it.
[ترجمه ترگمان]Jell - O با تکه های چهارگوش کوچک میوه در آن
[ترجمه گوگل]Jell-O با قطعه مربعی کوچک از میوه در آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. A handful of Jell-O is easier to hold on to.
[ترجمه ترگمان]تعداد انگشت شماری از Jell - O ساده تر است
[ترجمه گوگل]تعداد انگشت شماری از Jell-O برای نگهداری آسان تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. I knew that a phrase such as "frequent flyer," "hatch-back," or "Jello shot" would in time make a poem sound dated and thus could drastically shorten its shelf life.
[ترجمه ترگمان]من می دانستم که عبارت از جمله \"آگهی مکرر\"، \"باز برگشت\"، یا \"تیری jello\" در زمان به صدا درآمد و در نتیجه می تواند زندگی shelf را به شدت کوتاه کند
[ترجمه گوگل]من می دانستم که جمله ای مانند «پرواز مکرر»، «عقب نشینی کردن» یا «شلیک جلودوری» در زمان ایجاد یک صدای شعر تاریخی بود و بنابراین می توانست عمر مفید آن را به طور چشمگیری کاهش دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. And strawberry jello has vitamin C, right?
[ترجمه ترگمان]و jello strawberry هم ویتامین سی دارد، درست است؟
[ترجمه گوگل]و توت فرنگی ژله ویتامین C، درست است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. None of that jello crap. Mama needs to get her buzz on.
[ترجمه ترگمان] هیچ کدوم از اون jello مامان باید درو باز کنه
[ترجمه گوگل]هیچ کدام از اینها هیچوقت فراموش نمیشود مامان باید جیغش رو بگیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• type of sweet pudding dessert
in the united states, jell-o is a flavouring that is used in making jelly desserts; jell-o is a trademark.

پیشنهاد کاربران

ژله ای که بعنوان دسر سرو می شود

A fruit flavored, bright colored dessert made from gelatine
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما