jdk

شبکه مترجمین ایران

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Java Development Kit
موضوع: کامپیوتر
JDK دسته ای از برنامه های خط فرمان است که برای ایجاد، کامپایل و اجرای برنامه های جاوا مورد استفاده قرار می گیرد.

تخصصی

[کامپیوتر] علامت اختصاری java development kit . سیستم راپگانی که شرکت sun آن را ارائه کرده است و می توان آن را برای نوشتن برنامه هی java به کار برد . این سیستم با یک کامپایلر java کتابخانه ی کلاس استاندارد، و یک مرود گر ارائه می شود .

به انگلیسی

• package of software tools used to create java programs (computers)

معنی یا پیشنهاد شما