jaundice

/ˈdʒɒndəs//ˈdʒɔːndɪs/

معنی: زردی، یرقان، دچار یرقان کردن، برشک و حسد در افتادن
معانی دیگر: عداوت، غرض ورزی، دلزدگی، بد بینی، بدبین کردن، غرض آلود کردن، (پزشکی) یرقان، یرقان گرفتن یا دادن، دچار بیماری زردی شدن یا کردن، طب زردی

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a disorder in which excessive amounts of bile get into the blood and cause yellowing of the skin and eyes, sluggishness, and loss of appetite.

(2) تعریف: a negative, cynical, or prejudiced attitude.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: jaundices, jaundicing, jaundiced
• : تعریف: to render (one or one's judgment) unreliable, as by jealousy, anger, or prejudice.
مشابه: bias

- His unhappy marriage jaundiced his outlook on women.
[ترجمه saeedkh] ازدواج ناموفق او باعث شده بود نسبت به زنان بد بین بشود
|
[ترجمه گوگل] ازدواج ناخوشایند او نگرش او را به زنان زرد کرد
[ترجمه ترگمان] ازدواج ناخوشایند او به دور زن چشم دوخته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. did you notice the jaundice in her expression?
آیا متوجه تلخی قیافه او شدی ؟

2. A yellowing of the skin indicates jaundice.
[ترجمه گوگل]زرد شدن پوست نشان دهنده یرقان است
[ترجمه ترگمان]زردی پوست زردی را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Mild jaundice in the newborn is common and often clears without treatment.
[ترجمه گوگل]زردی خفیف در نوزادان شایع است و اغلب بدون درمان برطرف می شود
[ترجمه ترگمان]یرقان خفیف در نوزاد در نوزاد عادی است و اغلب بدون درمان تمیز می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Hepatic jaundice may be subdivided into two groups based on the type of bilirubin in excess, conjugated bilirubin or unconjugated bilirubin.
[ترجمه گوگل]زردی کبدی ممکن است بر اساس نوع بیلی روبین اضافی به دو گروه بیلی روبین کونژوگه یا بیلی روبین غیر کونژوگه تقسیم شود
[ترجمه ترگمان]یرقان سفید ممکن است به دو گروه براساس نوع of در bilirubin اضافی، conjugated یا unconjugated تقسیم شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She developed complications after the surgery including jaundice, infection, kidney failure and a heart attack.
[ترجمه گوگل]او پس از جراحی دچار عوارضی از جمله زردی، عفونت، نارسایی کلیه و حمله قلبی شد
[ترجمه ترگمان]او پس از جراحی از جمله یرقان، عفونت، نارسایی کلیه و حمله قلبی، مشکلاتی را ایجاد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Also patron of jaundice sufferers. Feast day, August
[ترجمه گوگل]همچنین حامی مبتلایان به زردی روز جشن، اوت
[ترجمه ترگمان]همچنین حامی مبتلایان به یرقان بود روز بزرگداشت، آگوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. However, there were complications that required additional surgery, jaundice possibly caused by gall-bladder disease, and pneumonia.
[ترجمه گوگل]با این حال، عوارضی وجود داشت که نیاز به جراحی اضافی داشت، زردی احتمالاً ناشی از بیماری کیسه صفرا، و ذات‌الریه
[ترجمه ترگمان]با این حال، مشکلاتی وجود دارند که به جراحی اضافی نیاز دارند، یرقان ممکن است ناشی از بیماری gall - مثانه و ذات الریه باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. These included five reported deaths with jaundice in Northern Ireland.
[ترجمه گوگل]این شامل پنج مورد مرگ ناشی از زردی در ایرلند شمالی بود
[ترجمه ترگمان]این افراد شامل پنج مورد مرگ گزارش شده با یرقان سفید در ایرلند شمالی بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Most of the patients developed ascites, jaundice, and encephalopathy that progressed even after interferon alfa was stopped.
[ترجمه گوگل]اکثر بیماران دچار آسیت، یرقان و انسفالوپاتی شدند که حتی پس از قطع اینترفرون آلفا پیشرفت کرد
[ترجمه ترگمان]اکثر بیماران ascites، یرقان و بیماری را توسعه دادند که حتی پس از اینترفرون متوقف شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Some will have clinical illness with jaundice.
[ترجمه گوگل]برخی از آنها بیماری بالینی همراه با زردی خواهند داشت
[ترجمه ترگمان]برخی از آن ها بیماری بالینی با یرقان دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Neonatal physiologic jaundice due to an enzyme deficiency is hepatic in origin.
[ترجمه گوگل]زردی فیزیولوژیک نوزادان به دلیل کمبود آنزیم منشأ کبدی دارد
[ترجمه ترگمان]یرقان نوزادان در بدن به علت نقص آنزیم در اصل در کبد قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Jealousy is the jaundice of the soul. John Dryden
[ترجمه گوگل]حسادت یرقان روح است جان درایدن
[ترجمه ترگمان]حسادت، زردی روح است \" جان درایدن \"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Mig in hospital with horrible jaundice, me in the next room with suspected typhoid - but it wasn't!
[ترجمه گوگل]میگ در بیمارستان با یرقان وحشتناک، من در اتاق بعدی مشکوک به حصبه هستم - اما اینطور نبود!
[ترجمه ترگمان]mig در بیمارستان با یرقان هولناک، من در اتاق مجاور با بدگمانی - اما این طور نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Therefore, the jaundice is caused by an increased concentration of unconjugated bilirubin.
[ترجمه گوگل]بنابراین، زردی ناشی از افزایش غلظت بیلی روبین غیر کونژوگه است
[ترجمه ترگمان]بنابراین، یرقان به دلیل افزایش غلظت of bilirubin ایجاد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Jaundice associated with liver failure appeared without warning and was sometimes fatal.
[ترجمه گوگل]زردی همراه با نارسایی کبد بدون هشدار ظاهر شد و گاهی کشنده بود
[ترجمه ترگمان]Jaundice مرتبط با شکست کبد بدون هشدار ظاهر شد و گاهی هم مهلک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

زردی (اسم)
autumn, jaundice, yellow, icterus

یرقان (اسم)
jaundice, icterus

دچار یرقان کردن (فعل)
jaundice

برشک و حسد در افتادن (فعل)
jaundice

تخصصی

[بهداشت] زردی - یرقان

انگلیسی به انگلیسی

• (medicine) disorder caused by an excess of bile in the blood (characterized by yellowness of the skin, lethargy and loss of appetite); cynical attitude, prejudice, bitterness
distort, prejudice, bias, warp
jaundice is a serious illness that makes your skin and eyes yellow.

پیشنهاد کاربران

بیماری یرقان - زردی
💠 A: You will have a love affair that will rock your world.
B: It's certainly Zolleikha.
C: Who is she?
B: The sexy one.
. . .
D: Dr. Johnson.
You saw the patient in bed 38?
...
[مشاهده متن کامل]

A: I visited her this morning, she was doing well.
D: But she's pretty bad now.
A: How so?
D: Jaundice and high fever.
A: Impossible.
Perhaps, it's due to her choleostitis?
D: I'm saying high fever.
It's because of the blood.
The infected blood that we got from that bastard Sameri.
This is not his first time.
B: Just a moment. I want to talk to you.
. . .
C: Why is nitpicking so much?
حادثه ای عاشقانه برای شما رخ میدهد که دنیاتان را سخت تکان خواهد داد.
حتماً زلیخاست.
زلیخا دیگه کیه؟
کمر باریکه. . . 🙂
. . .
دکتر جانسون
مریض تخت ۳۸ امروز دیدین؟
امروز صبح ویزیتش کردم. حالش خیلی خوب بود.
اما الان افتضاحه.
چطور مگه؟
یرقان و تب شدید.
عجیبه. . .
دکتر، مال کلستیستیس ش نباشه؟
میگم تب داره.
از خون ه.
خون های آلوده این مرتیکه دئیوس سامری.
این دفعه اول دوم ش که نیست.
وحید صبر کن کار ت دارم.
. . .
این داوود زاده هم سخت یه این سامری پیله کرده هااا. .

[پزشکی] زردی، یرقان: زرد شدن رنگ پوست، غشاهای مخاطی و سفیدی چشم ها در اثر رنگ دانه های صفراوی در خون
علوم آزمایشگاهی
jaundice، ژاندیس
به طور خلاصه بیماری یرقان یا زردی را ژاندیس گویند
به عبارت دیگر وجود بیلی روبین در سرم خون بیمار را ژاندیس گویند.

بپرس