jar file

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] فایل JAR - علامت اختصاری Java Archive file . فایلی که حاوی مجموعه ای از فایلهای کلاس Java است ؛اگر هر یک از آنها جداگانه بار شوند، می توانند مؤثر تر بار گردند .

معنی یا پیشنهاد شما