jacobin

/ˈdʒækəbən//ˈdʒækəbɪn/

معنی: راهب فرقه دومی نیکن، عضو فرقه مذهبی مخالف دولت
معانی دیگر: راهب دومینیکن فرانسوی، (فرانسه: انقلاب 1789) عضو گروه دموکرات های رادیکال، راهب فرقه دومی نیکن dominican

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a member of a society of radical democrats that used terrorist tactics during the French Revolution.

(2) تعریف: an extreme political radical who favors violent means to achieve an egalitarian society.
صفت ( adjective )
مشتقات: Jacobinic (adj.), Jacobinism (n.)
• : تعریف: of or relating to the Jacobins or their policies.

جمله های نمونه

1. Robespierre had to make his speeches in the Jacobin Club, as he was not eligible for election to the Assembly.
[ترجمه ترگمان]روبسپیر می بایستی سخنرانی های خود را در باشگاه ژاکوبنها ایراد کند، زیرا صلاحیت انتخابات مجلس را نداشت
[ترجمه گوگل]رابسپیر مجبور شد سخنرانیهای خود را در باشگاه یعقوبین انجام دهد؛ چرا که او برای انتخابات مجلس واجد شرایط نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At that time, the ruling Jacobin faction leader Robespierre strongly supports this request.
[ترجمه ترگمان]در آن زمان، رهبر جناح ژاکوبن حاکم به شدت از این درخواست حمایت کرد
[ترجمه گوگل]در آن زمان، رابسپیر، رهبر جبهه پیروان حاکم، قویا از این درخواست حمایت می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The minimum singular value of the power flow Jacobin matrix can be used to evaluate the voltage stability margin.
[ترجمه ترگمان]حداقل مقدار واحد ماتریکس قدرت ژاکوبنها جریان قدرت را می توان برای ارزیابی حاشیه پایداری ولتاژ مورد استفاده قرار داد
[ترجمه گوگل]برای ارزیابی حاشیه پایداری ولتاژ، حداقل مقدار انحصاری ماتریس ژاکوبین از جریان قدرت استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The logic was Jacobin, the authority deriving from a perceived mandate to recast time-honored practices.
[ترجمه ترگمان]منطق ژاکوبن بود، قدرتی که از دستور دریافت کنندگان دریافت شد تا اعمال احترام به زمان را تحت نظر داشته باشد
[ترجمه گوگل]این منطق ژاکوبین بود، اقتدار ناشی از یک مأموریت درک شده برای تجدید نظر در شیوه های به یاد ماندنی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Most states are Jacobin in spirit.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از ایالات، ژاکوبن در روح هستند
[ترجمه گوگل]اکثر ایالت ها ژاکوبین هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. By studying on Jacobin matrix of planar, a method that can make the machine avoid singularity on operating is put forward.
[ترجمه ترگمان]با مطالعه بر روی ماتریس ژاکوبنها مسطح، روشی که می تواند ماشین را وادار به اجتناب از singularity در عمل کند، جلو می رود
[ترجمه گوگل]با مطالعه در ماتریس Jacobin از مسطح، یک روش است که می تواند دستگاه اجتناب از تکینگی در عمل ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. As an important leader of Jacobin, Robes Pierre has brought the French Revolution to its climax.
[ترجمه ترگمان]پی یر به عنوان یکی از رهبران مهم ژاکوبنها، انقلاب فرانسه را به اوج خود کشاند
[ترجمه گوگل]رابس پیر، به عنوان یک رهبر مهم ژاکوبین، انقلاب فرانسه را به اوج خود رسانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
[ترجمه گوگل]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Some of them, such as sedition in both its Jacobite and Jacobin forms, have always interested historians.
[ترجمه ترگمان]بعضی از آن ها، مانند فتنه در هر دو شکل Jacobite و ژاکوبنها، همواره به مورخان علاقه مند هستند
[ترجمه گوگل]برخی از آنها، مانند فتنه در اشکال Jacobite و Jacobin خود، همواره مورخان علاقه مند هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. This, however, did not prevent him from becoming a cult figure among some of the Jacobins and other revolutionaries.
[ترجمه ترگمان]با این حال، این مساله مانع از تبدیل شدن وی به یک شخصیت مذهبی در میان برخی از ژاکوبنها و انقلابیون دیگر نشد
[ترجمه گوگل]با این وجود، این امر او را از تبدیل شدن به یک شکل فرقه در میان برخی از ژاکوبین ها و دیگر انقلابیون جلوگیری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. In 1589 Henry was himself assassinated by a fanatical Jacobin friar.
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۵۸۹، هنری با یک راهب fanatical به قتل رسید
[ترجمه گوگل]در سال 1589، هنری خود را توسط یکی از خزندهای متعصب ژاکوبین ترور کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Continuation power flow method, the strong tool of voltage stability analysis, can overcome the problem of singularity of Jacobin matrix when running close to collapse point.
[ترجمه ترگمان]روش جریان برق، که ابزار قوی تحلیل پایداری ولتاژ است، می تواند در هنگام نزدیک شدن به نقطه ریزش، بر مساله منحصر بفرد بودن ماتریس ژاکوبنها غلبه کند
[ترجمه گوگل]روش جریان قدرت ادامه، ابزار قوی تحلیل تجزیه و تحلیل پایداری، می تواند مشکل تکینگی ماتریس Jacobin در هنگام نزدیک شدن به نقطه فروپاشی را غلبه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. It specifies the establishment of the kinematic equations and the Jacobin matrix. It also gives a detailed discussion on the singularity of the mechanism.
[ترجمه ترگمان]این روش برقراری روابط سینماتیکی و ماتریس ژاکوبنها را مشخص می کند همچنین بحث مفصلی در مورد منحصر بفرد بودن مکانیسم ارائه می دهد
[ترجمه گوگل]این مشخص ساختن معادلات سینماتیک و ماتریس ژاکوبین است همچنین بحث مفصلی در خصوص تکینگی مکانیسم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. "Do you think anyone can govern innocently," Saint-Just the phrase taken of course from Saint-Just, one of the leaders of the Jacobin Reign of Terror during the French Revolution.
[ترجمه ترگمان]سن - ژوست می گفت: \"آیا فکر می کنید که هر کسی می تواند معصومانه عمل کند،\" سن - ژوست که از \"سن - ژوست\"، یکی از رهبران دوران سلطنت ژاکوبن در دوران انقلاب فرانسه بود
[ترجمه گوگل]'آیا شما فکر می کنید هر کسی می تواند بی گناه را اداره کند،' Saint-Just عبارت است که البته از Saint-Just، یکی از رهبران حکومت طاغوت Jacobin در طول انقلاب فرانسه گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The robot visual servo control system mathematics model was built. The Image Jacobin Matrix for GRB-400 robot was established.
[ترجمه ترگمان]مدل ریاضی سیستم کنترل فرمانیار هیدرولیکی ساخته شد ماتریکس Image Jacobin برای GRB - ۴۰۰ تاسیس شد
[ترجمه گوگل]مدل ریاضی سیستم کنترل سروو بصری ربات ساخته شده است ماتریکس تصویر ژاکوبین برای روبات GRB-400 تأسیس شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

راهب فرقه دومینیکن (اسم)
jacobin

عضو فرقه مذهبی مخالف دولت (اسم)
jacobin

به انگلیسی

• member of the radical jacobin party in during the french revolution; radical, revolutionary, extremist; dominican friar; type of domestic pigeon
of the jacobins of the french revolution; radical, extreme; of the order of dominican friars

معنی یا پیشنهاد شما