jackley

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] حفاری ضربتی که برای تونل زنی یا توقف به کار می رود، امتداد leg، آن 5/2 متر است . پایه و ماشین به صورت لولا هستند

معنی یا پیشنهاد شما