jackleg drill

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] چکش پایه دار تلسکوپی چالزنهای سنگین راکه وزنشان بین 40 تا 110 کیلوگرم است نمی توان ضمن کاربادست نگه داشت وبرای این منظورازپایه های مختلف استفاده می کنند.یکی از انواع این پایه ها پایه تلسکوپی می باشد

معنی یا پیشنهاد شما