jackhammer

/ˈdʒækˌhæmər//ˈdʒækˌhæmə/

چکش بادی، مته ی چکشی، چکش برقی، مته دستی مخصوص سورا  کردن سنگ، مته چکشى، مته کوه برى
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a hand-held device powered by compressed air, used to drill rock, cement, or the like; pneumatic drill.

جمله های نمونه

1. But today, crews wielding jackhammers are frantically repairing the narrow streets.
[ترجمه ترگمان]اما امروزه خدمه wielding که jackhammers را به دست دارند در حال تعمیر خیابان های باریک هستند
[ترجمه گوگل]اما امروز، خدمههایی که دارای چاقوهای شکارچی هستند، خیابانهای باریک را اصلاح میکنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A jackhammer started up somewhere beyond the prison walls.
[ترجمه ترگمان]مته جایی فراتر از دیواره ای زندان شروع به حرکت کرد
[ترجمه گوگل]جک خلبان جایی که فراتر از دیوارهای زندان بود شروع کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Another danger of high-speed wanking is that a jackhammer strokecreates sensations that can't be reproduced when you're not the onlyone in the room.
[ترجمه ترگمان]خطر دیگر of با سرعت بالا این است که زمانی که شما در اتاق نیستید، یک حس jackhammer strokecreates وجود دارد که نمی تواند تکثیر شود
[ترجمه گوگل]خطر دیگر سرعت wanking این است که jackhammer strokecreates احساساتی است که نمی تواند تکثیر شود، زمانی که شما تنها در اتاق نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She held her ears when the jackhammer started to operate; hold one's nose.
[ترجمه ترگمان]وقتی مته به کار افتاد گوش هایش را گرفت و بینی اش را گرفت
[ترجمه گوگل]او وقتی گوشه چاقو شروع به کار کرد، گوشش را نگه داشت؛ بینی خود را نگه دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. If we're really stubborn, he uses a jackhammer.
[ترجمه ترگمان]اگه ما واقعا کله شقه، اون از مته استفاده میکنه
[ترجمه گوگل]اگر ما واقعا خشونت آمیز است، او از یک ضربه زننده استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. My responsibility button was being hit with the force of a jackhammer.
[ترجمه ترگمان]دکمه مسیولیت من با نیروی یک jackhammer در حال برخورد بود
[ترجمه گوگل]دکمه مسئولیت من با ضربه زامبی مواجه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. For example, the piccolo generates sound that is equivalent to a jackhammer 30 feet away, she says.
[ترجمه ترگمان]به عنوان مثال، the صدایی تولید می کند که برابر با a ۳۰ فوت است
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، piccolo تولید صدایی است که معادل با یک ضربه شلاق 30 فوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Vendera's glass-breaking wail registered at 105 decibels—almost as loud as a jackhammer.
[ترجمه ترگمان]صدای شکستن شیشه در ۱۰۵ - تقریبا به اندازه مته به صدا در می اید
[ترجمه گوگل]انفجار شیشه ای وندرا در 105 دسیبل ثبت شده است - تقریبا به همان اندازه که یک ضربه شلاق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Tom Vilsack, the new secretary of agriculture, took a jackhammer to a patch of pavement outside his headquarters to create his own organic "people's garden. "
[ترجمه ترگمان]تام ویلساک، وزیر کشاورزی جدید، یک jackhammer را به بخشی از پیاده رو در خارج از مقر خود برد تا باغچه \"مردم\" خودش را بسازد
[ترجمه گوگل]تام ویلساک، دبیر جدید کشاورزی، یک ضربه شلاق را به یک ردیف از پیاده رو در خارج از ستاد خود برای ایجاد باغ 'مردم مردم' خود ساخت '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. High-scalers were the men who climbed down ropes to jackhammer the sheer canyon walls so the concrete would stick.
[ترجمه ترگمان]مردان بالا پوش مردانی بودند که از طناب بالا رفته بودند تا دیواره ای سنگی را سوراخ کنند تا بتون چوب را سوراخ کنند
[ترجمه گوگل]بالاخره مردانی بودند که طناب را بر روی دیوارهای قناری محاصره کردند تا بتن باقی بماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. "More frightening than the canines, " wrote the photographer, "was the deep jackhammer sound she let loose that rattled through my chest. " Her display worked; the rival seal moved on.
[ترجمه ترگمان]عکاس نوشته بود: \"ترسناک تر از دندان های نیش سگ، صدای عمیق تری بود که او رها کرد که در سینه ام به صدا در آمد\" نمایش او کار می کرد؛ مهر رقیب به حرکت درآمد
[ترجمه گوگل]عکاس نوشت: 'بیشتر ترسناک تر از سگ ها بود، صدای خنجر قلیایی بود که او را از دست داد صفحه نمایشش کار کرد رقیب مهر و موم ادامه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. To this day, large sections of China's major cities resound with the noise of the wrecking ball and the jackhammer.
[ترجمه ترگمان]تا امروز، بخش های بزرگی از شهرهای بزرگ چین همراه با سر و صدای شکستن توپ و jackhammer
[ترجمه گوگل]تا به امروز، بخش های بزرگی از شهرهای بزرگ چین با سر و صدا از توپ خرابکاری و خرابکارانه صدا می زنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. "More frightening than the canines, " wrote the photographer, "was the deep jackhammer sound she let loose that rattled through my chest.
[ترجمه ترگمان]عکاس به عنوان عکاس نوشت: \" ترسناک تر از دندان های نیش سگ، صدای عمیق تری بود که او رها کرد و آن را از سینه ام بیرون داد
[ترجمه گوگل]عکاس نوشت: 'بیشتر ترسناک تر از سگ ها بود، صدای خنجر قلیایی بود که او را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. I talk to my friend and someone repairing the road behind us starts up a jackhammer.
[ترجمه ترگمان]من با دوستم حرف می زنم و یه نفر داره جاده رو تعمیر می کنه
[ترجمه گوگل]من با دوستم صحبت می کنم و کسی که جاده های پشت سر ما را تعمیر می کند یک ضربه شلاق می سازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[خودرو] نوعی مته که با فشار هوا کار می کند
[عمران و معماری] مته چکشی
[زمین شناسی] پرفراتور دستی،چکش بادی،مته ضربه ای این چالزنها را بوسیله دست نگه می دارند.وزن آنهابین10تا40 کیلوگرم است واز آنها برای حفر چال درکارهای معدنی با مقطع کوچک استفاده می شود .
[مهندسی گاز] مته ضربه ای
[زمین شناسی] مته چکشی، مته ضربه ای، دژبر، پیکور
[معدن] چالزن دستی (چالزنی)

به انگلیسی

• large drill used to break through concrete and rock

پیشنهاد کاربران

همان چکش های دستی پنوماتیکی که برادران عزیز افغان برای حفر کانال فاضلاب و غیره از آنها استفاده میکنند. بهش pneumatic drill یا Pneumatic breaker هم میگند
تفنگ جک هامر
چکش برقی ( که باهاش زمین و آسفالت را سوراخ میکنند )

A jackhammer ( pneumatic drill or demolition hammer in British English ) is a pneumatic or electro - mechanical tool that combines a hammer directly with a chisel. It was invented by William Mcreavy, who then sold the patent to Charles Brady King. Hand - held jackhammers are generally powered by compressed air, but some are also powered by electric motors. Larger jackhammers, such as rig - mounted hammers used on construction machinery, are usually hydraulically powered. These tools are typically used to break up rock, pavement, and concrete

He started pumping like a jackhammer
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما