jack pile or jacked pile or jacked pile

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] شمع زیر بندی، پی سازی

معنی یا پیشنهاد شما