ja


(آلمانی) آری، بله، مخفف: ژانویه، مخفف: قاضی عسکر

جمله های نمونه

1. Bettina: Deswegen verlie ? en wir ja nach zehn Minuten das Kino.
[ترجمه گوگل]بتینا: Deswegen verlie؟ en wir ja nach zehn Minuten das Kino
[ترجمه ترگمان]بتینا: \"؟\" \" و \" wir ja
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When compared with JA alone, JA treatment plus IAA, SA and ethephon respectively caused no significant change in laticifer differentiation.
[ترجمه گوگل]در مقایسه با JA به تنهایی، تیمار JA به اضافه IAA، SA و اتفون به ترتیب باعث تغییر قابل توجهی در تمایز laticifer نشدند
[ترجمه ترگمان]هنگامی که با جماعت انصارالله مقایسه شد، به ترتیب IAA، SA و ethephon به ترتیب هیچ تغییر قابل توجهی در تمایز laticifer ایجاد نکردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bravo Sport: Ihr seid ja auf der ganzen Welt unterwegs.
[ترجمه گوگل]براوو اسپورت: Ihr seid ja auf der ganzen Welt unterwegs
[ترجمه ترگمان]ورزش براوو: Ihr seid ja ' auf der Welt Welt Welt)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Based on this result, the effect of the JA accelerating agent on the cement setting time is analyzed under different water cement ratios, and the rules governing such effect are also presented.
[ترجمه گوگل]بر اساس این نتیجه، اثر عامل تسریع کننده JA بر زمان گیرش سیمان تحت نسبت های مختلف سیمان آب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و قوانین حاکم بر چنین اثری نیز ارائه شده است
[ترجمه ترگمان]براساس این نتیجه، تاثیر عامل شتاب JA بر روی زمان تنظیم سیمان تحت نسبت های مختلف سیمان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و قوانین حاکم بر چنین اجرایی نیز ارایه می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Kim Hye - ja, who plays title role in'Mother,'took the award for best actress.
[ترجمه گوگل]کیم هی - جا، بازیگر نقش اصلی فیلم مادر، جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد
[ترجمه ترگمان]کیم Hye - که نقش مهمی در مادر بازی می کند، جایزه بهترین بازیگر را گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The relationship between the effect of exogenous jasmonic acid (JA) on the induction of secondary laticifer differentiation and the distribution of JA in the seedling of Hevea brasiliensis Mull.
[ترجمه گوگل]رابطه بین اثر جاسمونیک اسید اگزوژن (JA) بر القای تمایز شبکه ثانویه و توزیع JA در نهال Hevea brasiliensis Mull
[ترجمه ترگمان]رابطه بین تاثیر of exogenous exogenous (JA)در القای تمایز laticifer ثانویه و توزیع جماعت انصارالله در the مول brasiliensis مول می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Gro ? mutter : Ja, wir k ? nnen dann im Taxi die Tiere besichtigen ?
[ترجمه گوگل]گرو؟ زمزمه کرد: جا، وایر ک؟ nnen dann im Taxi die Tiere besichtigen ?
[ترجمه ترگمان]Gro؟ زیر لب گفت: بله، آقای کی؟ و یه تاکسی بگیرم و یه تاکسی بگیرم و بمیرم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Bravo Sport : Lukas, du wurdest ja bei der WM 2006 zum besten Youngster des Turniers gew? hlt.
[ترجمه گوگل]Bravo Sport : Lukas, du wurdest ja bei der WM 2006 zum besten Youngster des Turniers gew? hlt
[ترجمه ترگمان]تیم ورزشی براوو: لوکاس، دو wurdest، bei der ۲۰۰۶ zum besten des gew gew؟ hlt
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. We are Sole Agent of WAN JA SHAN SAUCES in Singapore.
[ترجمه گوگل]ما تنها نماینده سس WAN JA SHAN در سنگاپور هستیم
[ترجمه ترگمان]ما Sole Agent of JA در سنگاپور هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. When applied to an extending stem, JA led to a significant increase in primary laticifer number, but induced no differentiation of secondary laticifers.
[ترجمه گوگل]هنگامی که به یک ساقه گسترش یافته اعمال می شود، JA منجر به افزایش قابل توجهی در تعداد شبکه اولیه شد، اما هیچ تمایزی از شبکه های ثانویه ایجاد نکرد
[ترجمه ترگمان]وقتی که برای یک ساقه طولانی اعمال شد، جماعت انصارالله منجر به افزایش قابل توجهی در شماره laticifer اولیه شد، اما هیچ تمایز of ثانویه را ایجاد نکرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. L. gmelinii seedlings were induced resistance by wounding. JA, MeJA, Z- jasmone and MeSA, which decreased the feeding selection of D. superman larvae.
[ترجمه گوگل]نهال های L gmelinii با زخم شدن، مقاومت ایجاد کردند JA، MeJA، Z-jasmone و MeSA که انتخاب تغذیه لارو D superman را کاهش داد
[ترجمه ترگمان]نهال های gmelinii مقاوم در برابر جراحت ناشی از جراحت ناشی از جراحت بودند ج آ, MeJA، Z - jasmone و mesa، که انتخاب تغذیه D را کاهش دادند لارو سوپر من
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Sofia : Das war ja ein toller Tag . Wie hie ? denn der Film, den ihr saht ?
[ترجمه گوگل]سوفیا : Das war ja ein toller برچسب وای هی؟ denn der Film, den ihr saht ?
[ترجمه ترگمان]سوفیا: داس جنگی یک برچسب toller است Wie hie؟ ؟ denn der، ihr saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht saht
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. L. gmelinii seedlings were induced resistance by wounding. JA, MeJA, Z- jasmone and MeSA, which decreased the feeding selection of D. superans larvae.
[ترجمه گوگل]نهال های L gmelinii با زخم شدن، مقاومت ایجاد کردند JA، MeJA، Z-jasmone و MeSA، که انتخاب تغذیه لارو D superans را کاهش داد
[ترجمه ترگمان]نهال های gmelinii مقاوم در برابر جراحت ناشی از جراحت ناشی از جراحت بودند ج آ, MeJA، Z - jasmone و mesa، که انتخاب تغذیه D را کاهش دادند لارو superans
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Na ja, egal, drei oder vier ist ungef ? hr das Gleiche.
[ترجمه گوگل]Na ja, egal, drei oder vier ist ungef ? hr das Gleiche
[ترجمه ترگمان]نا تالیا \"،\" egal \"،\" egal \"،\" vier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - داریم دنبال das می گردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Woman ( Geum Ja ? ): ( yelling ) Why don't you believe what I'm saying?
[ترجمه گوگل]زن (گئوم جا؟): ( داد می زند) چرا حرف های من را باور نمی کنی؟
[ترجمه ترگمان]زن و زن؟ چرا حرف من رو باور نمی کنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Jasmonic Acid
موضوع: علمی
اسید جاسمونیک عضوی از رده جاسموناتهای هورمون گیاهی است. این اسید به روش زیستی از اسید لینولئیک بوسیله روش octadecanoid ابتدا در کلروپلاست و سپس در ادامه در پر اکسی زوها ساخته می شود.

بزرگترین وظایف اسید جاسمونیک در تنظیم کردن رشد گیاه است که شامل ممانعت از رشد، پیری و ریزش برگ گیاه می باشد. این اسید همچنین در بوجود آمدن جوانه در سیب زمینی، سیب زمینی هندی و پیاز نقش دارد. این اسید نقش مهمی در پیچ خوردگی در گیاهان و همچنین مقاومت سیستماتیک آنان دارد. هنگامی که گیاهان توسط حشره ها مورد حمله قرار می گیرند، گیاه با آزاد کردن اسید جاسمونیک واکنش نشان می دهد، که این عمل از هضم کردن پروتئین توسط حشره ممانعت به عمل می آورد.

اسید جاسمونیک همچنین به مشتقات متنوعی تبدیل می شود، از قبیل استرها، مانند متیل جاسمونات و ممکن است با آمینو اسیدها نیز ترکیب شود.

پیشنهاد کاربران

بپرس