برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1404 100 1

jury box

/ˈdʒʊriˈbɑːks/ /ˈdʒʊəribɒks/

جایگاه ویژه هیئت منصفه یاهیئت دادرسان

واژه jury box در جمله های نمونه

1. He walked slowly toward the end of the jury box furthest from the judge.
[ترجمه ترگمان]او به آرامی به طرف انتهای جایگاه هیئت‌منصفه رفت تا از قاضی دور شود
[ترجمه گوگل]او به آرامی به سمت انتهای جعبه هیئت منصفه از قاضی راه می رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His eyes rarely left the jury box except occasionally to peer down at his notes.
[ترجمه ترگمان]به ندرت به جایگاه هیئت‌منصفه نگاه می‌کرد، به جز مواقعی که به یادداشت‌های خود نگاه می‌کرد
[ترجمه گوگل]چشمان او به ندرت جعبه هیئت منصفه را ترک می کند، مگر اینکه گاه به یادداشت های خود در کنار هم نگاه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Reporters and court personnel occupied the jury box.
[ترجمه ترگمان]گزارشگران و کارکنان دادگاه رای هیات‌منصفه را اشغال کردند
[ترجمه گوگل]خبرنگاران و کارکنان دادگاه جعبه هیئت منصفه را اشغال کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The jury box is set off by a walnut rail and descending baubles, round spheres of beautifully grained wood.
[ترجمه ترگمان]جعبه داوران به وسیله ...

معنی کلمه jury box به انگلیسی

jury box
• area in a courtroom where the jury sits
• the jury box is the place in a court where the jury sits.

jury box را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
صندلی های هیئت منصفه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jury box
کلمه : jury box
املای فارسی : ژوری باکس
اشتباه تایپی : تعقغ ذخط
عکس jury box : در گوگل

آیا معنی jury box مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )