برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

junk shop


دکان کشتی

واژه junk shop در جمله های نمونه

1. This china came from a junk shop.
[ترجمه ترگمان]این چین از یک مغازه بنجل امده است
[ترجمه گوگل]این چین از یک فروشگاه ناخواسته آمده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I bought this old table in a junk shop.
[ترجمه ترگمان]من این میز قدیمی رو تو یه مغازه آشغال خریدم
[ترجمه گوگل]این میز قدیمی را در یک فروشگاه ناخواسته خریدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Their junk shop was full of chairs, trunks, ornaments, and other miscellaneous objects.
[ترجمه ترگمان]فروشگاه Their پر از صندلی‌ها، صندوق‌ها، تزیینات و دیگر اشیا مختلف بود
[ترجمه گوگل]مغازه آشغال آنها پر از صندلی ها، تنه ها، زیور آلات و سایر وسایل دیگر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Recently I opened a cupboard in a junk shop and there, sure enough, was a skeleton, swinging.
[ترجمه ترگمان]اخیرا یک قفسه را در یک مغازه بنجل فروشی باز کردم و آن جا، مطمئن بودم که یک اسکلت است و تاب می‌خورد
[ترجمه گوگل]اخیرا یک کمد در یک فروشگاه ناخواسته باز کردم و در آنجا، به انداز ...

junk shop را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
سِمساری
Dark Light
سمساری
Junk : آت و آشغال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی junk shop

کلمه : junk shop
املای فارسی : جانک شپ
اشتباه تایپی : تعدن ساخح
عکس junk shop : در گوگل

آیا معنی junk shop مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )