برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1403 100 1

juncture

/ˈdʒəŋkt͡ʃər/ /ˈdʒʌŋkt͡ʃə/

معنی: اتصال، خط اتصال، الحاق، پیوستگی، مفصل، ربط، درزگاه
معانی دیگر: پیوند، هم بست، جفت شدگی، برهه (از زمان)، مقطع زمانی، زمانگاه، بحران، سیج گاه (نقطه ی حساس زمانی در رشد یا تکوین چیزی)، (زبان شناسی) درنگ، مکث، فاصله، محل اتصال (دو استخوان و غیره)، بند، بندگاه، شکافچه، شکافگاه، وضعیت

بررسی کلمه juncture

اسم ( noun )
(1) تعریف: a particular point in time, esp. a point of serious importance or crisis.
مشابه: crisis, moment, occasion

- It was at this juncture that the decision about entering the war had to be made.
[ترجمه ترگمان] در چنین موقعیتی بود که تصمیم درباره ورود به جنگ باید ساخته شود
[ترجمه گوگل] در این مرحله تصمیم گرفتیم که وارد جنگ شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the point or line at which two bodies are joined, or the thing joining them; junction.
مشابه: junction

(3) تعریف: the act of joining or state of being joined.
مشابه: junction

واژه juncture در جمله های نمونه

1. juncture phoneme
درنگواژ،وندآوا

2. at the juncture of three scientific fields
در مرز سه‌زمینه‌ی دانش

3. at this juncture in history
در این برهه از تاریخ

4. at this juncture in the negotiations we must all show patience and flexibility
در این نقطه‌ی حساس مذاکرات همه‌ی ما باید صبر و انعطاف داشته باشیم.

5. he emphasizes the juncture of poetry and music
او پیوستگی شعر و موسیقی را مورد تاکید قرار می‌دهد.

6. At this juncture, I suggest we take a short break.
[ترجمه ترگمان]در این موقعیت، من پیشنهاد می‌کنم که یک وقفه کوتاه داشته باشیم
[ترجمه گوگل]در این حال من پیشنهاد می کنیم که یک بوق کوتاه بگذاریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The talks are at a critical juncture .
[ترجمه ترگمان]گفتگوها در مقطع حساسی قرار دارند
[ترجمه گوگل]مذاکرات در یک لحظه بحرانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. At this juncture, I would like to make an important announcement.
...

مترادف juncture

اتصال (اسم)
abutment , connection , connector , connectivity , junction , linkage , juncture , union , incorporation , continuity , conjunction , coupling , nexus , conjuncture , contact , connexion
خط اتصال (اسم)
junction , joint , accolade , jointing , interface , juncture , seam
الحاق (اسم)
inset , juncture , supplement , addendum , union , interpolation , incorporation , concatenation , insertion , adhesion , adjunction , joinder , subjunction
پیوستگی (اسم)
affinity , connection , conjugation , juncture , alliance , union , association , incorporation , adherence , cohesion , continuity , conjunction , affiliation , bond , unity , coalition , concrescence , connexion , zygosis , joinder
مفصل (اسم)
articulation , joint , juncture , hinge
ربط (اسم)
connection , junction , juncture , conjunction , correlation , concern , tie , relevance , contiguity , relevancy , connexion , rapport
درزگاه (اسم)
juncture

معنی عبارات مرتبط با juncture به فارسی

(زبان شناسی) مکث پایانی، پایان درنگ

معنی کلمه juncture به انگلیسی

juncture
• period, stage, interval, determining hour; crisis, breaking point; place where two things meet and join, joint, hinge, seam; joining, union, connection
• at a particular juncture means at a particular time, especially when it is an important point in a series of events; a formal expression.
at this juncture
• at this time, at this point

juncture را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا
چهارراه
ebi
بزنگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی juncture
کلمه : juncture
املای فارسی : جونکتور
اشتباه تایپی : تعدزفعقث
عکس juncture : در گوگل

آیا معنی juncture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )