برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1430 100 1

jumble sale

/ˈdʒəmbl̩ˈseɪl/ /ˈdʒʌmbl̩seɪl/

(انگلیس) حراج اشیای متفرقه و مستعمل (معمولا به سود امور خیریه)، فروش کالاهای گوناگون نیم داروارزان

واژه jumble sale در جمله های نمونه

1. There were hordes of people at the jumble sale.
[ترجمه ترگمان]دسته دسته از افراد دسته دسته دسته دسته دسته دسته دسته دسته بودند
[ترجمه گوگل]انبوهی از مردم در فروپاشی فروش بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The jumble sale made £358 for cancer research.
[ترجمه ترگمان]فروش jumble، ۳۵۸ پوند برای تحقیقات سرطان به وجود آورده‌است
[ترجمه گوگل]فروش حیرت انگیز 358 پوند برای تحقیقات سرطان انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She acquired the painting at a jumble sale for the princely sum of 25p.
[ترجمه ترگمان]او نقاشی را در فروش jumble به مبلغ < Number > ۲۵ < \/ Number > لیره به دست آورد
[ترجمه گوگل]او این نقاشی را با فروش عجیب و غریب به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We bundled up some old clothes for the jumble sale.
[ترجمه ترگمان]چند تا لباس کهنه برای فروش jumble جمع کردیم
[ترجمه گوگل]ما برخی از لباس های قدیمی را برای فروش عجیب و غریب جمع کردیم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه jumble sale به انگلیسی

jumble sale
• rummage sale, sale of second-hand articles contributed to raise money for charity
• a jumble sale is a sale of cheap second-hand goods, usually held to raise money for charity.

jumble sale را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sossan
بازار دست دوم فروشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jumble sale
کلمه : jumble sale
املای فارسی : جومبل ساله
اشتباه تایپی : تعئذمث سشمث
عکس jumble sale : در گوگل

آیا معنی jumble sale مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )