برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

juggernaut

/ˈdʒəɡərˌnɒt/ /ˈdʒʌɡənɔːt/

معنی: نیروی عظیم منهدم کننده، نیروی تخریبی مهیب
معانی دیگر: (از سانسکریت)، تندیس ویشنو vishnu (خدای هندوان که مردم خود را زیر گاری حامل آن می انداختند)، هر چیزی که مستلزم ایمان کورکورانه یا فداکاری زیاد باشد

بررسی کلمه juggernaut

اسم ( noun )
(1) تعریف: any large, overwhelming force, group, or object.

(2) تعریف: (chiefly British) a very large truck, consisting of a cab and freight-hauling trailer, that carries goods over long distances; tractor-trailer; semi.

واژه juggernaut در جمله های نمونه

1. The group became a sales juggernaut in the commodity options business.
[ترجمه ترگمان]این گروه به نیروی فروش در تجارت گزینه‌های کالا تبدیل شد
[ترجمه گوگل]این گروه در جابجایی گزینه های کالا به عنوان نماینده فروش تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The juggernaut bucked and the poet held on to the side to prevent himself being thrown around.
[ترجمه ترگمان]نیروی عظیم مقاومت کرد و شاعر به کناری کشیده شد تا از پرت شدن خودش جلوگیری کند
[ترجمه گوگل]جگگگنناو بریده شد و شاعر به طرف جلو رفت تا مانع از پرتاب شدنش شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The juggernaut started with a cough and splutter, was thrown into gear and began to move off down the narrow road.
[ترجمه ترگمان]The با سرفه و زاری شروع به حرکت کرد، دنده به دنده شد و شروع به حرکت در جاده باریک کرد
[ترجمه گوگل]جگگنراس با سرفه و خلط شروع شد، به دنده رها شد و شروع به حرکت در پایین جاده باریک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Twenty flaming arrows hit the juggernaut.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف juggernaut

نیروی عظیم منهدم کننده (اسم)
juggernaut
نیروی تخریبی مهیب (اسم)
juggernaut

معنی کلمه juggernaut به انگلیسی

juggernaut
• jagannath, idol of krishna
• destructive force; something which requires blind devotion or cruel sacrifice;
• a juggernaut is a very large lorry.
• a juggernaut is also any large organization or group who are extremely powerful; used showing disapproval.

juggernaut را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

H_B_GAMER_B_H
نام یکی از ابر شرور های بسیار قدرتمند دنیای مارول.
طاهر شریعت‌پناهی
[استعاری] هیولا
Dark Light
noun
[count]
1 : something (such as a force, campaign, or movement) that is extremely large and powerful and cannot be stopped
an advertising/political juggernaut
2 Brit : a very large, heavy truck —called also juggernaut lorry


This chart juggernaut means elves council

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی juggernaut

کلمه : juggernaut
املای فارسی : جوگگرنوت
اشتباه تایپی : تعللثقدشعف
عکس juggernaut : در گوگل

آیا معنی juggernaut مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )