برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1471 100 1

join

/ˌdʒɔɪn/ /dʒoɪn/

معنی: متحد کردن، پیوستن، متصل کردن، پیوند زدن، پا گذاشتن، ازدواج کردن، گراییدن، در مجاورت بودن
معانی دیگر: وصل کردن یا شدن، همبند کردن، دست به دست هم دادن، یکی کردن، یگانه کردن، یک کاسه کردن یا شدن، عضو شدن، پیوستن به، ملحق شدن به، شرکت داشتن در، شرکت کردن در، گرویدن، گرد آمدن، ملاقات کردن، به هم رسیدن، تلاقی کردن، (عامیانه) رجوع شود به: adjoin، (هندسه) با خط (راست یا منحنی) وصل کردن، وست کردن، رجوع شود به: joint

بررسی کلمه join

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: joins, joining, joined
(1) تعریف: to put, bring, fasten, or connect together.
مترادف: connect, couple, fasten, fix, link
متضاد: disjoin, disunite, divide, part, separate, sever
مشابه: append, associate, attach, bind, bond, combine, dock, fuse, hitch, joint, knit, lock, marry, piece, solder, splice, unify, unite, yoke

(2) تعریف: to become a member of.
مشابه: enroll in, enter

(3) تعریف: to come into relationship or association with, or into the company of.
متضاد: repudiate
مشابه: align, ally, associate, attach, consort, meet

(4) تعریف: (informal) to be next to; adjoin.
مترادف: adjoin
مشابه: abut, border
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to form a connection; be in contact.
متضاد: disjoin, disunite, part, separate
مشابه: bond, connect, contact, cross, fasten, graft, link, marry, yoke

(2) تعریف: to become a member of a group, such as a club or association.
مشابه: ally, engage, enroll

(3) تعریف: to participate with others (often fol. by in).
مترادف: participate
مشابه: share
اسم ( noun )
• : تعریف: a joining, such as a seam ...

واژه join در جمله های نمونه

1. join battle
(جنگ یا مسابقه یا پیکار) آغاز کردن

2. join hands
1- همکاری کردن،شریک شدن،متفق شدن،همبسته شدن 2- زناشویی کردن،ازدواج کردن

3. join hands (with)
دست هم را گرفتن،دست به دست هم دادن

4. join in
شرکت کردن در،پیوستن به

5. join issue
جر و بحث کردن،وارد مشاجره یا کشمکش شدن

6. join the army
به خدمت نظام در آمدن،سرباز شدن

7. join up
پیوستن به (به‌ویژه پیوستن به ارتش)

8. join with (somebody)
تشریک مساعی کردن با،ملحق شدن به

9. they join me in congratulating you
آنان در تهنیت‌گویی به شما با من همصدا هستند.

10. to join a club
عضو یک باشگاه شدن

11. to join forces
نیروهای خود را یکی کردن

12. you can join us later
می‌توانی بعدا به ما ملحق بشوی.

13. he wanted to join the club, but since he was jewish, they blackballed him
می‌خواست عضو باشگاه بشود ولی چون یهودی بود به او رای مخالف دادند.

14. he may, not unlikely, ...

مترادف join

متحد کردن (فعل)
incorporate , accrete , unite , unify , join , ally , band , league , consociate , herd
پیوستن (فعل)
adhere , adjoin , associate , annex , couple , attach , affix , sort , meet , join , ally , affiliate , connect , catenate , weld , cleave , cement , cling , conjoin , consociate
متصل کردن (فعل)
adjoin , join , connect , link , pin , colligate , apply , catenate , joggle
پیوند زدن (فعل)
graft , join , cross , imp , crossbreed
پا گذاشتن (فعل)
join , interfere , enter , tread
ازدواج کردن (فعل)
join , marry
گراییدن (فعل)
join , tend
در مجاورت بودن (فعل)
join

معنی عبارات مرتبط با join به فارسی

(جنگ یا مسابقه یا پیکار) آغاز کردن
1- همکاری کردن، شریک شدن، متفق شدن، همبسته شدن 2- زناشویی کردن، ازدواج کردن، دست هم را گرفتن، دست به دست هم دادن
شرکت کردن در، پیوستن به
جر و بحث کردن، وارد مشاجره یا کشمکش شدن
به خدمت نظام در آمدن، سرباز شدن
پیوستن به (به ویژه پیوستن به ارتش)
تشریک مساعی کردن با، ملحق شدن به

معنی join در دیکشنری تخصصی

join
[کامپیوتر] الحاق ، پیوند نگاه کنید به relational database. - پیوست ،پیوند، ملحق شدن، پیوستن - فرمان JOIN
[مهندسی گاز] متصل کردن
[حقوق] وارد شدن (در دعوی)، منظم کردن، الحاق کردن، پیوستن، متحد شدن، ملحق شدن
[ریاضیات] الحاق کردن، متصل نمودن، پیوستن، جفت شدن، وصل شدن، الحاق، وصل، اجتماع، اتحاد، وصل کردن، متصل کردن، ملحق شدن، ملحق کردن، اتصال
[سینما] وصل کردن
[شیمی] گیره اتصال
[حقوق] ملحق شدن یا پیوستن (به حکم)
[ریاضیات] تحویل ناپذیر الحاقی
[ریاضیات] تجزیه ی تحویل ناپذیر الحاقی
[حقوق] موضوعات را توأمأ مورد رسیدگی قرار دادن
[ریاضیات] وست عنصر ها در مشبکه
[ریاضیات] الحاق مجموعه ها
[ریاضیات] وست دو زیرگروه
[حقوق] موضوعات را توأمأ رسیدگی قرار دادن

معنی کلمه join به انگلیسی

join
• act of uniting, act of connecting; place where two things are connected; seam; juncture
• attach, connect; unite, combine; be connected; become a member; perform a marriage ceremony; volunteer to serve in the armed forces; accompany, meet up with
• if one person or vehicle joins another, the two people or vehicles come together in the same place, so that both of them can do something together.
• if you join a queue, you go and stand at the end of it.
• if two roads or rivers join, or if one joins the other, they meet or come together at a particular point.
• if you join an organization, you become a member of it.
• if you join an activity, you become involved in it.
• to join two things means to fix or fasten them together.
• if a line, a path, or a bridge joins two places, it connects them.
• a join is a place where two things are fastened or fixed together.
• if you join in an activity, you become involved in it.
• if someone joins up, they become a member of the armed forces.
• if you join up two or more things, you fasten or connect them together.
join a society
• become a member of a society
join battle
• participate in combat, go to battle, go out to fight in combat
join forces
• collaborate, work together, team up, form an alliance or coalition
join forces with
• unite with
join hands
• clasp one another's hands; form an alliance or coalition
join in
• become involved in something; be an active part of something, participate
join the colors
• enlist in military service
join the majority
• died, pass ...

join را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Farahani
عمران-وصله
عاطفه .موسوی
هم دست شدن
شریک شدن
👑boss👑
عضو شدن.
Sama
عضو شدن یا پیرستن
کاربر آبادیس
پیوستن، ملحق شدن، عضو شدن، شرکت کردن
Kiarash
ملحق شدن
Arvin
متصل کردن
Amirhossein
پیوستن ، عضو شدن ، ملحق شدن
Niusha
عضو شدن برای مثال join group=عضو شدن در گروه
Melika
عضو شدن ، پیوستن،ملحق شدن
tinabailari
متصل کردن ، ملحق شدن به 🥟🥟
I don't have time for a drink now but I'll join you later
الان برای نوشیدنی وقت ندارم ، ولی بعدا به شما ملحق می شم
انسانی 94 ، هنر 87 ، تجربی 85
توحيد
هوالعلیم

Join : اتصال ؛ پیوند ؛ پیوستن ؛ همراه شدن....
رقیه سادات احمدی
ملحق شدن
پیوستن
Team up with

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی join
کلمه : join
املای فارسی : جین
اشتباه تایپی : تخهد
عکس join : در گوگل

آیا معنی join مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران