برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1402 100 1

jewel

/ˈdʒuːəl/ /ˈdʒuːəl/

معنی: گوهر، زیور، سنگ گرانبها، جواهر، مرصع کردن، با گوهر اراستن
معانی دیگر: (گردنبند یا انگشتر یا دستبند دارای سنگ های بهادار یا طلا و نقره و غیره) جواهر، پیرایه، (انسان یا چیز) پرارزش، عزیز و خوب، جواهر نشان کردن، گوهر آذین کردن، (ساعت) سنگ، سنگ گرانبها (gem هم می گویند)

بررسی کلمه jewel

اسم ( noun )
(1) تعریف: a cut and polished gemstone, or an ornament made with gems and other costly material.
مترادف: bijou, gem, gemstone, stone
مشابه: rock, sparkler

(2) تعریف: any valuable or treasured object or person.
مترادف: gem, pearl, treasure
مشابه: favorite, keeper, pride, pride and joy, valuable

(3) تعریف: a small hard bearing used in watches and other such devices and often made from a gem.
مشابه: bearing
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: jewels, jeweling, jeweled
مشتقات: jewellike (adj.)
(1) تعریف: to decorate with a jewel or jewels.
مترادف: bejewel, gem
مشابه: ornament

(2) تعریف: to place a jewel or jewels in.
مترادف: bejewel
مشابه: gem

واژه jewel در جمله های نمونه

1. a jewel thief
جواهر دزد

2. the jewel was lost without any trace
جواهر بدون هیچ اثری ناپدید شد.

3. this jewel is an extravagance you cannot afford
این جواهر تجملی است که تو استطاعت آن را نداری

4. a precious jewel
گوهر گرانبها

5. a rich jewel
گوهر گرانبها

6. a royal jewel
گوهر خسروانی

7. this painting is the brightest jewel of london museums
این نقاشی درخشان‌ترین گوهر موزه‌های لندن است.

8. Walk down Castle Street and admire our little jewel of a cathedral.
[ترجمه ترگمان]از خیابان \"کستل\" پیاده شو و جواهر کوچیک کلیسای جامع ما رو تحسین کن
[ترجمه گوگل]برو پایین قلعه خیابان و تحسین جواهر کوچک ما از کلیسای جامع
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Health is a jewel [treasure].
[ترجمه ترگمان]سلامتی یک جواهر است [ گنج ]
[ترجمه گوگل]سلامت یک جواهر است [گنج]
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف jewel

گوهر (اسم)
nature , essence , jewel , gem
زیور (اسم)
ornament , jewel , jollity , finery
سنگ گرانبها (اسم)
jewel , gem
جواهر (اسم)
ouch , bijou , jewel , gem , treasure
مرصع کردن (فعل)
jewel , gem , enchase , stud , set with jewels
با گوهر اراستن (فعل)
ouch , jewel

معنی عبارات مرتبط با jewel به فارسی

جعبه جواهر، درج، قوطی جواهر
جعبه جواهر، قوطی جواهر، درج

معنی کلمه jewel به انگلیسی

jewel
• gem, gemstone, precious stone; ornament set with precious stones; valuable possession; highly esteemed person
• set with precious stones, decorate with jewels; adorn with jewelry
• a jewel is a precious stone used to decorate valuable things that you wear, such as rings or necklaces.
• if you describe an achievement or thing as the jewel in someone's crown, you mean that that achievement or thing is the one they are most proud of.
jewel box
• small case for keeping jewelry in
jewel case
• box for storing jewelry, chest for jewelry
jewel courier
• messenger that delivers diamonds and jewels
jewel in the crown
• first among equals, cream of the crop, creme de la creme

jewel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
جواهر واژه ای عربی که مورد استفاده در فارسی است و jewel وام گرفته شده از این واژه است!
معنی: گوهر،گرانبها،ارزشمند،با ارزش،اکسیر،کیمیا و...
حمید شمس الهی
(برای رنگ) رنگ های جواهری، رنگ سنگ های قیمتی
...
جواهر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jewel
کلمه : jewel
املای فارسی : جول
اشتباه تایپی : تثصثم
عکس jewel : در گوگل

آیا معنی jewel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )