برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1399 100 1

javelin

/ˈdʒævələn/ /ˈdʒævlɪn/

معنی: زوبین، پرتاب نیزه، نیزه دستی سبک
معانی دیگر: (ورزش) نیزه (به درازی هشت و نیم فوت)، نیزه پرانی (javelin throw هم می گویند)

بررسی کلمه javelin

اسم ( noun )
(1) تعریف: a lightweight spear thrown as a weapon.

(2) تعریف: a pointed pole resembling a spear that is thrown in an athletic field event.

(3) تعریف: this field event, involving throwing for distance.

واژه javelin در جمله های نمونه

1. a champion javelin thrower
قهرمان نیزه پرانی

2. He didn't really know very much about javelin throwing.
[ترجمه ترگمان]او واقعا درباره پرتاب نیزه چندان چیزی نمی‌دانست
[ترجمه گوگل]او واقعا نمی دانست که چطور می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was first in the javelin.
[ترجمه ترگمان]او اول نیزه را در دست داشت
[ترجمه گوگل]او برای اولین بار در کافه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Harriet came second in the javelin.
[ترجمه ترگمان]هریت بعد از آن که از روی زوبین پایین آمد، آمد
[ترجمه گوگل]هریت دومین عینک را گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. High jump and javelin throwing are field events.
[ترجمه ترگمان]پرش ارتفاع و پرتاب نیزه، رویداده‌ای می‌دانی هستند
[ترجمه گوگل]پرتاب پرش و پرتاب زردرنگ حوادث حوزه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف javelin

زوبین (اسم)
dart , gavelock , javelin
پرتاب نیزه (اسم)
javelin
نیزه دستی سبک (اسم)
javelin

معنی کلمه javelin به انگلیسی

javelin
• light spear which is thrown by hand; long spear-like object made to be thrown long distances (sports); event in which a javelin is thrown (sports)
• a javelin is a long spear that is thrown in sports competitions.
javelin thrower
• person who participates in javelin throwing (track and field event in which long spear-like objects are thrown long distances)
javelin throwing
• javelin toss (track and field event in which a spear is hurled over a long distance)
threw the javelin
• threw a spear, tossed the javelin

javelin را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ازیتا
ورزش پرتاب نیزه
میثم علیزاده
● نیزه( مخصوص ورزش که سبک و نوک تیز است)
● ورزش پرتاب نیزه( که البته در این معنی قبلش the می آید)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی javelin
کلمه : javelin
املای فارسی : جولین
اشتباه تایپی : تشرثمهد
عکس javelin : در گوگل

آیا معنی javelin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )