برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

Judgement day


روز داورى، روز رستاخیز

واژه Judgement day در جمله های نمونه

1. It is Pop Judgement Day, with every group in history dragged into the dock to justify their past existence.
[ترجمه ترگمان]این روز، روز داوری پاپ است، همراه با هر گروه تاریخ که به اسکله کشیده‌شده تا وجود گذشته آن‌ها را توجیه کند
[ترجمه گوگل]این روز قیامت پاپ است، و هر گروه در تاریخ به حوضچه کشانده شده است تا موجودیت خود را توجیه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. So Judgement Day is upon us according the the most reliable sources around the world.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، روز داوری بر طبق معتبرترین منابع در سراسر جهان بر روی ما است
[ترجمه گوگل]بنابراین روز قیامت بر پایه منابع قابل اطمینان ما در سراسر جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You may entitle this message, "Judgement Day. "
[ترجمه ترگمان]شما ممکن است این پیغام را \"روز داوری\" بگذارید
[ترجمه گوگل]شما ممکن است این پیام را «روز قیامت» بخوانید '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. So even if Judgement Day would come, and the God would reassemble the molecules and resurrect the body, it's not the very same body that you started out wit ...

معنی کلمه Judgement day به انگلیسی

judgement day
• day when god will judge mankind for its sins

Judgement day را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
روز قيامت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی judgement day

کلمه : judgement day
املای فارسی : جودگمنت دی‌
اشتباه تایپی : تعیلثئثدف یشغ
عکس judgement day : در گوگل

آیا معنی Judgement day مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )