برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1405 100 1

Jonah

/ˈdʒoʊnə/ /ˈdʒəʊnə/

معنی: یونس پیغمبر
معانی دیگر: اسم خاص مذکر (jonas هم می نویسند)، (انجیل) یونس، کتاب یونس (مخفف آن: jon)

بررسی کلمه Jonah

اسم ( noun )
(1) تعریف: according to the Old Testament, a minor Hebrew prophet who disobeyed God and was punished by being swallowed by a great fish, or whale, until he agreed to carry out God's order.

(2) تعریف: the book of the Old Testament that bears his name.

واژه Jonah در جمله های نمونه

1. Jonah and his youngest son were, on the surface at least, reconciled.
[ترجمه ترگمان]جوناه و جوان‌ترین پسرش در سطح آب با هم آشتی کردند
[ترجمه گوگل]یونس و جوانترین پسر او، حداقل در سطح، آشتی یافتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Jonah volunteers to be thrown overboard as a sacrifice to the deep in order for them to survive.
[ترجمه ترگمان]ممکن است یونس به عنوان قربانی به دریا پرتاب شوند تا جان سالم به در ببرند
[ترجمه گوگل]یونس داوطلب می شود که بیش از بقیه به عنوان قربانی به عمق برای آنها بماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jonah starts off in the opposite direction, but is swallowed by a great fish who delivers him to Ninevah anyway.
[ترجمه ترگمان]یونس در جهت مخالف حرکت می‌کند، اما با یک ماهی بزرگ که او را به Ninevah می‌برد بلعیده می‌شود
[ترجمه گوگل]یونس در جهت مخالف شروع می شود، اما توسط یک ماهی بزرگ که او را به Ninevah به هر حال فرو برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In the parable of Jonah, the prophet's disobedience stirs up the deep to endanger the lives of his fellow seafarers.
...

مترادف Jonah

یونس پیغمبر (اسم)
jonah

معنی عبارات مرتبط با Jonah به فارسی

(جانورشناسی) خرچنگ یونس (cancer borealis - خرچنگ درشت و خوراکی سواحل شمال شرق امریکای شمالی)، خرچنگ بزرگ امریکای غربی

معنی کلمه Jonah به انگلیسی

jonah
• hebrew prophet who was swallowed by a large fish and then cast up on the shore unharmed (biblical); book of the old testament which tells the story of jonah; male first name; family name; person or thing which brings bad luck

Jonah را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

amir
حضرت یونس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jonah
کلمه : jonah
املای فارسی : جنا
اشتباه تایپی : تخدشا
عکس jonah : در گوگل

آیا معنی Jonah مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )