its

/ˈɪts//ɪts/

معنی: خودمانی، مال آن، مال ان، ... آن
معانی دیگر: (حالت ملکی: it) مال آن، - ش، - آن، مال او
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

ادغام ( contraction )
• : تعریف: contracted form of "it is". ; contracted form of "it has".
صفت ( adjective )
• : تعریف: the possessive form of "it"; belonging to or of that thing or animal already mentioned.

- The bird flew out of its cage.
[ترجمه ململ] پرنده از قفس به بیرون رفت
|
[ترجمه مهان] پرنده از قفسش به بیرون پرواز کرد
|
[ترجمه ترگمان] پرنده از قفسش بیرون پرید
[ترجمه گوگل] پرنده از قفسش پرواز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Put the dog inside; its barking is keeping us all awake.
[ترجمه ترگمان] سگ را بگذار داخل؛ پارس می کند همه ما را بیدار نگه می دارد
[ترجمه گوگل] سگ را داخل قرار دهید؛ پرش آن همه ما را بیدار نگه می دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Rome is an ancient city, and we'll be studying its history.
[ترجمه ترگمان] رم یک شهر باستانی است، و ما تاریخ آن را بررسی خواهیم کرد
[ترجمه گوگل] رم یک شهر باستانی است و ما آن را مطالعه خواهیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
ضمیر ( pronoun )
• : تعریف: that or those belonging to or of the thing or animal already mentioned.

- They saw the bear right here, so these footprints must be its.
[ترجمه ترگمان] اونا خرس رو همین جا دیدن، پس این ردپاها باید مال اون باشن
[ترجمه گوگل] آنها خرس را در اینجا دیدند، بنابراین این ردپاها باید آن را داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. its body is the size of a cat
جثه اش به اندازه یک گربه است.

2. its branches grow horizontally
شاخه های آن به طور افقی رشد می کنند.

3. its bulk is twice that of an elephant
گندگی آن دو برابر فیل است.

4. its enough to drive anyone to the dogs
کافی است که هرکسی را مستاصل کند.

5. its faults have been blatantly demonstrated
عیوب آن به طور بارزی نشان داده شده است.

6. its pieces were screwed together with long screws
قطعات آن با پیچ های بلند به هم پیچ شده بودند.

7. its price is too high
قیمت آن خیلی زیاد است.

8. despite its natural riches, that country is lamentably backward
علیرغم ثروت های طبیعی،آن کشور به طور تاسف انگیزی عقب افتاده است.

9. despite its neutrality, the country was again sucked into war
علیرغم بی طرفی،آن کشور دوباره به ورطه ی جنگ کشیده شد.

10. following its lively youth, the city fell into hard times
پس از طی دوران پررونق نوپایی،اوضاع آن شهر بد شد.

11. in its solid phase water exists as ice
در حالت جامد آب به صورت یخ است.

12. on its turret we saw a ringdove sitting / sadly saying cuckoo? cuckoo?
(خیام) دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای / بنشسته و می گفت که کوکو؟ کوکو؟

13. within its spacious borders, canada contains great riches
سرزمین های پهناور کانادا ثروت فراوانی را دربردارد.

14. in its entirety
کلا،به طور کامل،تماما،سراپا،سراسر

15. america mobilized its industry to help the allies
امریکا صنایع خود را بسیج کرد تا به متفقین کمک کند.

16. bureaucracy and its concomitant dangers of corruption and delay
دیوان سالاری و خطرات همایند آن که عبارتند از فساد و تاخیر

17. france withdrew its objection to the treaty
فرانسه از مخالفت خود با آن قرارداد صرفنظر کرد.

18. germany and its trade competitors
آلمان و رقبای بازرگانی آن

19. i noticed its stink from afar
گند آن را از دور احساس کردم.

20. i place its weight at five tons
من وزن آن را پنج تن برآورد می کنم.

21. kashan and its surrounding villages
کاشان و دهات گرداگرد آن

22. water seeks its level
آب در یک سطح پخش می شود.

23. set on its ear
جنجال بر پا کردن،شلوغ پلوغ کردن،به هم ریختن

24. water seeks its own level
هر کسی به اندازه ی استعداد و جربزه اش ترقی می کند

25. . . . it is its instinct
. . . اقتضای طبیعتش این است.

26. . . . wretchedness reached its ultimate
. . . مشقت به حد نهایت رسید.

27. a bird flapping its wings
پرنده ای که بال می زند.

28. a bird spreads its wings
پرنده بال های خود را می گستراند.

29. a bird thrashing its wings
پرنده ای که پر و بال می زند

30. a boa kills its prey by curling and constricting itself
مار بوآ با حلقه کردن و همفشردن خود طعمه اش را می کشد.

31. a cat preens its fur
گربه موی خود را با لیسیدن تمیز می کند.

32. a desk and its appurtenances
میز تحریر و متعلقات آن

33. a peacock flares its feathers
طاووس پرهای خود را گسترده می کند.

34. a spider weaves its web
عنکبوت تار خود را می تند.

35. a tiger and its cubs
پلنگ و بچه هایش

36. a tiger stalks its prey
پلنگ با کمین کردن طعمه ی خود را می گیرد.

37. a tree spreading its branches abroad
درختی که شاخه های خود را به اطراف گسترده است

38. a woodpecker uses its beak like a drill
دارکوب نوک خود را همچون مته به کار می برد.

39. an eagle expands its wings
عقاب بال های خود را می گستراند.

40. atomic energy and its attendant dangers
انرژی اتمی و خطرهای همایند آن

41. each plan has its merits
هر نقشه ای محسناتی دارد.

42. each science has its own valid methods
هر علمی روش های موثر خودش را دارا است.

43. each ship flies its own country's flag
هر کشتی پرچم کشور خود را می افرازد.

44. english democracy had its beginning in the magna carta
مگنا کارتا آغاز دموکراسی انگلیس بود.

45. food had lost its savor for him
برای او خوراک مزه ی خود را از دست داده بود.

46. ford company recalled its 1996 trucks
کمپانی فورد کامیون های سال 1996 خود را فراخوان کرد.

47. his fame reached its peak
شهرت او به اوج خود رسید.

48. if sorrow mobilizes its forces to shed lovers' blood. . .
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد. . .

49. in addition to its denotation, the word "mother" also connotes "origin" and "nurturer"
واژه ی مادر علاوه بر معنی اصلی خود دارای همباره های (معانی ضمنی) ((سرمنشا)) و ((پرورنده)) نیز هست.

50. it has sustained its reputation for a long time
مدتهاست که شهرت خود را حفظ کرده است.

51. new york, in its totality, consists of five boroughs
نیویورک در کل دارای پنج محله است.

52. old age and its consequent infirmities
پیری و سستی های پی آیند آن (ناشی از آن)

53. soil leached of its salts by too much rain
خاکی که باران های زیاد املاح آن را شسته و برده است

54. stale venison loses its gamy flavor
گوشت آهوی مانده مزه ی تند خود را از دست می دهد.

55. that country attained its independence two years ago
آن کشور دو سال پیش استقلال خود را به دست آورد.

56. the baby wriggles its toes
کودک انگشتان پای خود را تکان می دهد.

57. the bear hugged its trainer to death
خرس مربی خود را آنقدر در بغل فشرد که مرد.

58. the bird spreads its wings
پرنده بال های خود را گسترده می کند.

59. the cat humped its back
گربه پشت خود را کوژ کرد.

60. the cat lashed its tail
گربه دم خود را شلاقی تکان داد.

61. the cat retracted its claws
گربه چنگال های خود را تو کشید.

62. the company maximized its profits
شرکت سود خود را به بیشینه رساند.

63. the company split its stocks two to one
شرکت سهام خود را دو به یک تقسیم کرد.

64. the cow switched its tail
گاو دم خود را شلاق وار تکان داد.

65. the dog followed its mistress
سگ دنبال صاحبش حرکت می کرد.

66. the dog moves its tail
سگ دم خود را تکان می دهد.

67. the dog slipped its leash
سگ افسارش را باز کرد.

68. the earth and its neighboring planets
کره ی زمین و سیارات همجوار آن

69. the elephant shook its ponderous body violently
فیل جثه ی سترگ خود را به شدت تکان داد.

70. the enemy planned its attack carefully
دشمن حمله ی خود را با دقت طرح ریزی کرد.

مترادف ها

خودمانی (ضمير)
mine, her, his, theirs, its, my, ours, their, your

مال آن (ضمير)
its

مال ان (ضمير)
its

... آن (ضمير)
its

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Intelligent Transportation System
موضوع: تکنولوژی
سیستم حمل ونقل هوشمند یا به اختصار ITS به کارگیری فن آوری اطلاعات برای بهبود عملکرد سیستم حمل ونقل است. «کلمه ITS به مجموعه ای از ابزارها، امکانات و تخصص ها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژی های نرم افزاری، سخت افزاری و مخابراتی اطلاق می شود که به صورت هماهنگ و یکپارچه به منظور بهبود کارآیی و ایمنی در سیستم حمل ونقل به کار گرفته می شود.»

در سال های اخیر مهندسین حمل و نقل همراه با همکاری متخصصین رشته های مخابرات و ارتباطات، الکترونیک، کامپیوتر و ... با با بکار گیری فناوری اطلاعات سیستم های هوشمند حمل و نقل یا ITS را بوجود آورده اند.

به انگلیسی

• belonging to it
you use its to indicate that something belongs or relates to a thing, place, or animal that has just been mentioned or whose identity is known.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیخودمانی، مال آن، مال ان، ... آنمعانی متفرقه(حالت ملکی: it) مال آن، - ش، - آن، مال اومخففعبارت کامل: Intelligent Transportation S ...بررسی کلمهادغام ( contraction ) • : تعریف: contracted form of "it is". ; contracted form of "it has". ...جمله های نمونه1. its body is the size of a cat جثه اش به اندازه یک گربه است. 2. its branches grow horizontally ...مترادفخودمانی ( ضمیر ) mine, her, his, theirs, its, my, ours, their, your مال آن ( ضمیر ) its مال ا ...انگلیسی به انگلیسیbelonging to it you use its to indicate that something belongs or relates to a thing, place, or anim ...

پیشنهاد کاربران

Its را بیشتر برای حیوانات استفاده میشه ولی میتوانیم برای چیز های بی جان هم از ان استفاده کرد

Its یعنی مال ان ( حیوان و یا اشیا ) . its فقط برای حیوان و اشیا است. its برای یک حیوان است برای دو حیوان their می اید. مثلا برای یک پای حیوان ( foot ) و یا یک دست حیوان ( hand ) چون یکی است its می اید. ولی برای دو پای حیوان ( feet ) و یا دو دست حیوان ( hands ) چون دو و یا چندتا هستند its نمی اید و their می اید. its مالکیت و برای یک چیز است. یعنی چیزی که برای حیوان باشد. مثلا its hed یعنی سر آن. منظور از ( آن ) حیوان و یا اشیا است باید به جمله توجه کنیم. ( its ) برای انسان نیست برای انسان ( پسر ) his و برای ( دختر ) her می آید. در واقع اینها مالکیت هستند.
مثلا :
😣The little cat is sad😿 because its foot hurts
گربه کوچولو ناراحت😿 است چون پایش درد میکند 😣
its یعنی مال آن ، یعنی آن
ولی برای حیوانات استفاده میشود
its یعنی مال اون که برای اشیا و حیوان استفاده میشه و یک صفت ملکی است . و برای توصیف یک شی ء مفرد استفاده میشه 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما