it was a lost cause

پیشنهاد کاربران

تیری در تاریکی بود. از اول هم امید زیادی به موفقیت نداشتیم.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما