آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
it's not like

پیشنهاد کاربران

بپرس