isoelectric focusing

پیشنهاد کاربران

isoelectric focusing ( زیست شناسی - پروتگان شناسی )
واژه مصوب: تمرکز هم بار
تعریف: نوعی روش الکتروکوچ برای جداسازی پروتئین ها براساس pH هم بار آنها که در آن pH از قبل تثبیت شده است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما