isee

شبکه مترجمین ایران

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Iran Society of Engineering Education
موضوع: سازمانی
انجمن آموزش مهندسی ایران

پیشنهاد کاربران

فهمیدم ، درک میکنم
که این طور
پیدا کردم
متوجه شدم، فهمیدم.
اگر با علامت تجعب همراه باشد ببه حالت تهجبی معنی دیدم ، فهمیدم میدهد
متوجه شدم، فهمیدم
فهمیدم
می دونم
نگاه سطحی کردن
فهمیدم، گرفتم.
دیدم
i به معنی من
آهان یا فهمیدم
متوجهم
یک نوع اصطلاح است وبه معنی فهمیدن و دانستن
میدونم، آهان، فهمیدم
اگر کلمه I see علامت سوال داشته باشه معنیش میشه فهمیدم، متوجه ام، دیدم، میدونم، اهان
اما اگه علامت سوال نداشته باشه میشه پیدا کردم و. . . . . .
به معنی فهمیدم ، موتجه شدم
می فهمم
می بینم که . . .
پس از این قرار . . . . . . . . . . . . . . . ، پس از قرار معلوم . . . . . . . . . . . . . . .
I understand
متوجهم - فهمیدم
متوجه شدم. درک می کنم. فهمیدم
متوجه شدم/فهمیدم/درک میکنم
you see?!??
معنیش چی میشه؟؟
Isee= می دانم
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما