invert controls

پیشنهاد کاربران

کنترل معکوس ( در بازی های ویدئویی )
حرکت جهت روی مانیتور

بپرس