invention of a false story


جعل داستان دروغی
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهجعل داستان دروغی
معنی invention of a false story، مفهوم invention of a false story، تعریف invention of a false story، معرفی invention of a false story، invention of a false story چیست، invention of a false story یعنی چی، invention of a false story یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف i، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف i
کلمه بعدی: invention of the aeroplane
اشتباه تایپی: هدرثدفهخد خب ش بشمسث سفخقغ
آوا: /اینونتین اوف ا فلس ستوری/
عکس invention of a false story : در گوگل
معنی invention of a false story

معنی یا پیشنهاد شما