invaluable

/ˌɪnˈvæljəbl̩//ɪnˈvæljʊəbl̩/

معنی: فوق العاده گرانبها، پر بها، غیرقابل تخمین، چیز بی ارزش
معانی دیگر: پر ارزش، گرانبها
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
مشتقات: invaluably (adv.), invaluableness (n.)
• : تعریف: having value too great to estimate or measure; priceless.
مترادف: incalculable, priceless
متضاد: worthless
مشابه: dear, precious, rare

جمله های نمونه

1. his advice was invaluable
پند او بسیار ارزشمند بود.

2. I was able to gain invaluable experience over that year.
[ترجمه ترگمان]من توانستم در طول آن سال تجربه بسیار ارزشمندی به دست آورم
[ترجمه گوگل]من در طول سال توانستم تجربه ارزشمندی کسب کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The new job will provide you with invaluable experience.
[ترجمه ترگمان]این شغل جدید به شما تجربه بسیار ارزشمندی می دهد
[ترجمه گوگل]شغل جدید شما را با تجربه ارزشمند به ارمغان خواهد آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His knowledge of the area made him invaluable.
[ترجمه ساغر] شناخت او از این منطقه او را ارزشمند کرد
|
[ترجمه ترگمان]اطلاعاتش درباره این ناحیه برایش ارزشمند بود
[ترجمه گوگل]دانش او در این منطقه او ارزشمند بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In his job, patience is an invaluable asset.
[ترجمه محد‌ثه کیاشمشکی] در شغل او ، صبوری ویژگی بسیار ارزشمندی است.
|
[ترجمه ترگمان]در کارش صبر، صبر یک دارایی ارزشمند است
[ترجمه گوگل]در شغل خود، صبر، دارایی ارزشمند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Your advice has been invaluable to us.
[ترجمه ترگمان]توصیه شما برای ما بسیار ارزشمند بوده
[ترجمه گوگل]توصیه های شما برای ما بسیار ارزشمند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The computer is now an invaluable tool for the family doctor.
[ترجمه ترگمان]کامپیوتر اکنون ابزاری ارزشمند برای پزشک خانوادگی است
[ترجمه گوگل]این کامپیوتر در حال حاضر یک ابزار ارزشمند برای دکتر خانوادگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The book will be invaluable for students in higher education.
[ترجمه ترگمان]این کتاب برای دانش آموزان در آموزش عالی ارزشمند خواهد بود
[ترجمه گوگل]این کتاب برای دانشجویان تحصیلات عالی ارزشمند خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. A computer would have been invaluable for this job.
[ترجمه ترگمان]کامپیوتر برای این کار بسیار ارزشمند خواهد بود
[ترجمه گوگل]یک کامپیوتر برای این کار ارزشمند بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The video has become an invaluable teaching tool.
[ترجمه ترگمان]این ویدیو به ابزار آموزشی بسیار ارزشمندی تبدیل شده است
[ترجمه گوگل]این ویدیو به یک ابزار آموزش ارزشمند تبدیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Mobile shops are invaluable to people in rural areas.
[ترجمه ترگمان]فروشگاه های سیار برای مردم در مناطق روستایی ارزشمند هستند
[ترجمه گوگل]فروشگاههای موبایل برای مردم در مناطق روستایی ارزشمند هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The research should prove invaluable in the study of linguistics.
[ترجمه ترگمان]این تحقیق باید در مطالعه زبان شناسی ارزشمند باشد
[ترجمه گوگل]این تحقیق در مطالعه زبانشناسی ضروری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Your support has been invaluable to us.
[ترجمه ترگمان] حمایت تو برای ما خیلی ارزشمند بوده
[ترجمه گوگل]پشتیبانی شما برای ما بسیار ارزشمند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The painting is invaluable.
[ترجمه ترگمان]نقاشی با ارزش است
[ترجمه گوگل]نقاشی ارزشمند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Such data will prove invaluable to/for researchers.
[ترجمه ترگمان]چنین داده هایی برای محققین بسیار ارزشمند خواهد بود
[ترجمه گوگل]چنین داده هایی ارزشمند برای پژوهشگران خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

فوق العاده گرانبها (صفت)
invaluable

پر بها (صفت)
valuable, invaluable

غیرقابل تخمین (صفت)
invaluable

چیز بی ارزش (صفت)
priceless, invaluable

به انگلیسی

• inestimable, priceless, very valuable
if someone or something is invaluable, they are extremely useful.

پیشنهاد کاربران

Very valuable - priceless
supersubtlety فوق العاده ایده آل
گرانمایه، گرانقدر، گران قیمت
غیر قابل قیمت گذاری؛ بسیار ارزشمند؛ پر بها
ضمناً عبارت "چیز بی ارزش" در ابتدای معنی گمراه کننده است و بهتر است حذف شود.
بی اندازه با ارزش
= Invaliluable
extremely useful
key
vital
بسیار مفید
بسیار به درد بخور
حیاتی
کلیدی

Valuable = با ارزش ، گران بها
معنای "بی ارزش" اشتباه است.
در واقع این کلمه به معنی "بسیار با ارزش/ارزشمند" است به طوری که نمیشود قیمتی گذاشت.
بی اندازه ارزشمند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما