intussuscipiens

پیشنهاد کاربران

توهم رفتگی قسمت های انتهایی روده
بخشی از روده که بخشی دیگری از روده را در حالت توهم رفتگی تلسکوپی پذیرفته است. نام دیگر آن بخش پذیرنده است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما