intussusceptum

پیشنهاد کاربران

بخشی از روده که وارد بخش دیگری شده است. در واقع نام دیگر آن بخش اهداشونده است.

بپرس