intrapersonal


(روی دهنده یا موجود در درون شخص) درون فردی، درون کسی
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

پیشنهاد کاربران

روی دهنده یا موجود در درون یک شخص، درون فردی، درونِ کسی. . .
people are good at understanding themselves
کسانی که خصوصیات و ویژکی های خودشان را خوب شناختند

درونی ( مربوط به شخص )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما