intralingual

پیشنهاد کاربران

میان زبانی، در زبان
درون زبانی
میان زبانی
میان زبانی

داخل زبان
ترجمه متنی به همان زبان و با تکنیک ساده سازی و paraphrase کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما