intersubjective


قابل شمول بدو فاعل یا بیشتر، چند فاعلی
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

بین الاذهانی

میان ذهنی
مفاهمه پذیر
بین الاذهانی
میان - ذهنگانی
میان ذهنیتی
بین ذهنی در قدرت تشخیص درست . . . . از ذهنیت به عینیت درست رسیدن . . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما