internide or internides or internides

تخصصی

[زمین شناسی] قسمتی ازرشته ژئوسنکلینال که در نواحی داخلی تشکیل یافته است و به وسیله روراندگیهای مهم با حضورافیولیتها که اغلب با پدیده متامورفیسم همراه می باشند مشخص می گردد

معنی یا پیشنهاد شما